Готовый кроссворд по предмету Зоологiя (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. Порядковi номери одиниць сукупностi, упорядкованi за зростанням значень ознаки
5. У статистицi це значення ознаки у тiєї одиницi сукупностi, яка знаходиться в серединi упорядкованого ряду, тобто це варiанта, яка знаходиться в серединi упорядкованого варiацiйного ряду i подiляє його на двi рiвнi частини
7. Спецiально органiзоване спостереження, яке, як правило, повторюється через рiвнi iнтервали часу з метою отримання даних про чисельнiсть, склад та стан обєкта статистичного спо-стереження щодо ряду ознак на певну дату, тобто суспiльне або вибiркове спостереження масових явищ з метою визначення їхнього розмiру та складу станом на певну дату
9. Коефiцiєнт, який переводить значення вартiсного показника за звiтний перiод у вартiснi вимiрювачi базового перiоду
11. Основна форма статистичного спостереження, за допомогою якої статистичнi органи у визначений термiн одержують вiд пiдприємств, установ, органiзацiй необхiднi данi у формi звiтних документiв, що встановленi законодавством, пiдтвердженi пiдписами осiб, вiдповiдальних за достовiрнiсть i своєчаснiсть цiєї iнформацiї
12. Частота, яка наведена вiдносною величиною у формi коефiцiєнта чи вiдсотка суми
16. Факти фiксують самi респонденти пiсля попереднього iнструктажу з боку реєстраторiв-облiковцiв
19. Значення ознаки (варiанти), що найчастiше зустрiчається в сукупностi
20. Спецiально органiзоване систематичне спостереження за станом певного середовища
22. Коливання значення ознаки окремих одиниць сукупностi
По вертикали
1. Варiанти, якi подiляють ранжируваний ряд на десять рiвних частин
2. Вiдносна величина, яка характеризує змiну рiвня певного явища в часi, просторi, чи порiвняно з планом (нормою, стандартом)
4. Значення ознаки, що варiює i лежить у певних межах. Кожний iнтервал має свою величину, верхню i нижню межу чи хоч одну з них
6. Середнiй квадрат вiдхилень iндивiдуальних значень ознаки вiд їхньої середньої величини
8. Список або перелiк одиниць певного обєкта спостереження iз зазначенням необхiдних ознак, який складається та оновлюється пiд час постiйного вiдстежування
10. Спосiб спостереження, за якого iнформацiю отримують зi слiв респондентiв, як правило, несуцiльне спостереження
13. Суспiльна наука, яка вивчає кiлькiсну сторону якiсно визначених масових соцiально-економiчних явищ та процесiв, їх структуру та розподiл, розмiщення в просторi, рух у часi, дослiджує дiючi кiлькiснi залежностi, тенденцiї та закономiрностi в конкретних умовах мiсця та часу
14. Повторюванiсть, послiдовнiсть i порядок змiн в явищах
15. Числа в сукупностi з набором ознак, що характеризують обставини, до яких вони вiдносяться, що, де, коли, i яким чином пiдлягають вимiрюванню
17. Визначення рiвнiв за межами ряду, що дослiджується, тобто продовження ряду на основi виявленої законо-мiрностi рiвнiв за певний термiн часу
18. Розрахунок приблизних рiвнiв, якi знаходяться в серединi ряду динамiки, але з яких-небудь причин невiдомi
21. Чисельностi окремих варiант кожної групи варiацiйного ряду, тобто числа, що показують як часто зустрi-чаються тi чи iншi варiанти ряду розподiлу. Сума усiх частот ва-рiацiйного ряду називається його обсягом

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы