Готовый кроссворд по предмету Вища освiта i Болонський процес (укр.) - на тему "Кредитно-модульна система(укр.)"

 
По горизонтали
2. Для здобуття якого ступеня загальне навантаженняповинно дорiвнює 180-240 кредитам
5. … ”навчання впродовж життя” як важлива складова Болонського процесу
6. Диплом бакалавра разом з яким документом, свiдчить про здатнiсть молодого фахiвця працювати на фiрмi в будь-якiй країнi свiту
8. Задокументована завершена частина освiтньо-професiйної програми, що реалiзується рiзноманiтними видами навчальної дiяльностi студента
9. Скiльки складових поняття „навчання впродовж життя” було визначено юнеско у 1972 роцi
По вертикали
1. За чим виставляється пiдсумкова (семестрова) оцiнка за знання дисциплiни в цiлому
3. Яка оцiнка за шкалою буде при A – 90-100 балiв
4. Форма модульного контролю
7. Загально визнана одиниця вимiру трудомiсткостi навчального навантаження студента

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы