Готовый кроссворд по предмету - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Критичний вiдгук на художнiй твiр, друковану наукову працю
6. Найпоширенiший тип сучасних термiнологiчних словникiв
9. Дiєслова можуть вживатися у минулому, теперiшньому чи .....часi
12. Як називається особлива структура мовлення, яка пiдтримує увагу та iнтерес слухачiв або читачiв
13. Процес взаємодiї мiж двома чи кiлькома особами, що полягає в обмiнi iнформацiєю пiзнавального чи емоцiйно-оцiнного характеру
19. Стиль що обслуговує рiзнi галузi науки
20. Документ, в якому дається оцiнка дiлових i моральних якостей працiвника
22. Невелика доповiдь на окрему тему
По вертикали
1. Заяви у яких подається повна поштова та юридична адреса установи, пiдприємства з усiма належними реквiзитами
2. Який стиль обслуговує повсякденне усне спiлкування людей у побутi та на виробництвi
3. Форма колективного обговорення, мета якої виявити iстину через зiставлення рiзних поглядiв, правильне розв’язання проблеми
4. Для усного висловлювання актуальним є дотримання яких норм
5. Службовий документ, що становить буквенно-цифрове повiдомлення, передане за допомогою телеграфного звязку
7. Змiна дiєслiв за особами, часами i числами називається
8. Основна функцiя наукового стилю
10. Де найбiльше проживає українцiв схiдної дiаспори
11. За ступенем гласностi, акт є
14. Одна з видiв анотацiя
15. Роздiл граматики, що вивчає будову i значення словосполучень та речень
16. Це записка, в якiй особа викладає причини якихось подiй, фактiв, допущених нею порушень
17. Доручення за формою є
18. Яка мова - спосiб спiлкування нашого народу
21. Документ, в якому особа, що складає його, дає опис свого життя i дiяльностi
22. Цi реквiзити наносять, коли виготовляють унiфiковану форму чи бланк документа
23. Це лист, що доповнює резюме

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы