Готовый кроссворд по предмету - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. Сукупнiсть постiйних елементiв, з яких складаються документи
5. Це письмове повiдомлення, за яким органiзацiя надає право iнший особi вiд iї iменi здiйснювати певнi юридичнi дiї
10. роздiл мовознавства й лiтературознавства (поетики), що вивчає функцiйно-стильовi засоби мови та їхнє застосування
13. Яка мова - спосiб спiлкування нашого народу
15. Роздiл науки про мову, який вивчає словосполучення, речення текст
17. Цей стиль використовується найчастiше в полiтичнiй, суспiльнiй, освiтнiй масовiй агiтацiї
20. Документ, в якому особа, що складає його, дає опис свого життя i дiяльностi
24. Усний переклад повiдомлення з однiєї мови iншою пiсля його прослуховування
По вертикали
1. Стиль художньої лiтератури, який використовується в художнiй творчостi
2. Загальна ознака наукового стилю
4. Елементи грифу затвердження є слово
6. Уривок, витяг з будь-якого тексту, який цитують у виглядi матерiалу, з точною назвою джерела й вказiвкою на вiдповiдну сторiнку
7. Як називається особлива структура мовлення, яка пiдтримує увагу та iнтерес слухачiв або читачiв
8. наука про мову
9. Де найбiльше проживає українцiв схiдної дiаспори
11. Функцiя обмiну дiями у професiйному спiлкуванi
12. Документ, у якому дається оцiнка дiлових i моральних якостей працiвника
14. Доручення за формою є
16. Змiна дiєслiв за особами, часами i числами називається
17. Спецiально органiзоване спiлкування з аудиторiєю, мета якого презентувати до дiй
18. Невелика доповiдь на окрему тему
19. Це записка, в якiй особа викладає причини якихось подiй, фактiв, допущених нею порушень
21. За ступенем гласностi, акт є
22. Процес створення коротких повiдомлень про друкований твiр (книга, стаття, доповiдь тощо)
23. Який стиль обслуговує повсякденне усне спiлкування людей у побутi та на виробництвi

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы