Готовый кроссворд по предмету - на тему "Лiнгвiстика (укр.)"

 
По горизонтали
1. Функцiональний стиль, закрiплений за засобами масової iнформацiї та характеризується установкою на вплив
3. Утворення форм слова, що виражають несiнтаксiческiе категорiї
4. Наявнiсть у одного i того ж слова кiлькох повязаних мiж собою значень, що зазвичай виникають в результатi розвитку первiсного значення цього слова
6. Втрата словом лексичного значення
7. Комунiкативна якiсть мови, що виражає iндивiдуальний лад почуттiв, переживань, настроїв, субєктивне ставлення особистостi до висловлюваного, уникання експресивного дисонансу
8. Особистiсть, яка здiйснює комунiкативний акт передчаi iнформацiї або сприймає й iнтерпретує її
9. Принцип залучення нової iнформацiї, отримання нових знань i створення нових позначень цих знань
11. Реалiзацiя потенцiйних властивостей мовних елементiв у мовленнi, пристосування їх до вимог даної мовної ситуацiї
13. Наука про мову
15. Наука про походження слiв i виразiв
16. Особливий метод побудови iнформацiйних систем, що забезпечує прямий доступ до iнформацiї на пiдставi логiчного зв’язку мiж її блоками
17. Iмена, по батьковi i прiзвища
18. Спiлкування, передача iнформацiї, думок, почуттiв, волевиявлень людини
19. Складноскорочене слово
20. Людина, яка професiйно займається перекладом
22. Роздiл мовознавства, що вивчає усталенi звороти мови
24. Те ж, що двомовнiсть
25. Роздiл мовознавства, що вивчає звязки морфологiї i фонетики
По вертикали
2. Текстово-дискурсивна категорiя, представлена суб’єктно-об’єктно-суб’єктною взаємодiєю адресанта й адресата на пiдставi знакового континууму тексту, iнтенцiй, стратегiй, тактик комунiкацiї та програми адресованостi повiдомлення тексту
5. Механiчна передача тексту й окремих слiв, якi записанi однiєю графiчною системою, засобами iншої графiчної системи при другоряднiй ролi звукової точностi, тобто передача однiєї писемностi лiтерами iншої
10. Роздiл мовознавства, що вивчає лексику
12. Спосiб утворення форм слова i похiдних слiв механiчним приєднанням стандартних афiксiв до незмiнних основ або корiння
14. Iнтонацiйне оформлення висловлювання
21. Спосiб утворення слiв вiд iнших слiв або словосполучень
23. Роздiл мовознавства, що мiстить вчення про форми словозмiни, про будову слiв, видах словосполучень i типах пропозицiйПохожие категории кроссвордов

1.
Економетрика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Природознавство (укр.) - Загадки (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiдчуття (укр.)


Кроссворды по предмету

- I -
- А -
- В -
- Д -
- З -
- Л -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ч -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы