Готовый кроссворд по предмету - на тему "Фiлологiчнi поняття (укр.)"

 
По горизонтали
2. Самостiйна частина мови, що вказує на дiю або стан предмета i вiдповiдає на питання «що робити», «що зробити»
8. Письмове повiдомлення, за яким органiзацiя чи окрема особа надає право iншiй особi вiд її iменi здiйснювати певнi юридичнi чинностi або отримувати матерiальнi цiнностi
12. Особлива форма дiєслова, що виражає ознаку за дiєю або станом i поєднує в собi граматичнi особливостi дiєслова i прикметника.вiдповiдає на запитання - який,яка,яке,якi
13. Початкова форма дiєслова
15. Роздiл граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мовi
19. Повна група виразiв, утворена за нормами мови з двох або бiльше повнозначних слiв, повязаних мiж собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матерiал номiнативної (знакової) функцiї в реченнi й поза ним
22. Будова мови або роздiл мовознавства, що вивчає граматичну будову мови
По вертикали
1. Аналiз, розбiр, деяка оцiнка публiкацiї, твору або продукту, жанр газетно-журнальної публiцистики та лiтературної критики
3. Наука (роздiл фонетики), що займається нормами вимови, їх обгрунтуванням та встановленням
4. Головний член речення,, що виражає дiю предмета
5. Самостiйна частина мови, яка замiнює iменник у реченнi. Вказує на предмети, ознаки, кiлькiсть, але не називає їх. Займенники подiбно до iменникiв, прикметникiв i числiвникiв, вiдповiдають на питання хто що який чий скiльки
6. Незмiнна самостiйна частина мови, що виражає ознаку дiї, стан предмета або ознаку якостi i вiдповiдає на питання як де звiдки наскiльки якою мiрою
7. Службова частина мови, яка служить для звязку однорiдних членiв речення та частин складного речення
9. Обовязковi данi, якi мають бути в кожному документi певного виду для визнання його дiйсним
10. Змiнна звукова частина слова
11. Роздiл мовознавства, в якому вивчаються лексично неподiльнi поєднання слiв
12. Особлива форма дiєслова, яка означає додаткову дiю, що супроводить головну, виражену дiєсловом, i вiдповiдає на питання що роблячи що зробивши
14. Словосполучення, у якому залежне слово вiдповiдає на питання обставини: коли як де скiльки
15. Лiнiйнi вiдношення в системi мови, обєднують одиницi мови в їх одночаснiй послiдовностi
16. Словосполучення, у якому залежне слово вiдповiдає на питання додатка: кому чому кого чого
17. Будова мови в її iєрархiчнiй спiввiднесеностi, за якою одиницi нижчих рiвнiв використовуються для будови одиниць вищого рiвня
18. Роздiл граматики, в якому вивчають явища, що характеризують граматичну природу слова як граматичної одиницi мови
20. Слова й живомовнi звороти, властивi мовi людей певного фаху
21. Самостiйна частина мови, яка позначає кiлькiсть предметiв або їхнiй порядок при лiчбi i вiдповiдає на питання скiльки котрий
23. Стислий писаний виклад змiсту чого-небудьПохожие категории кроссвордов

1.
Географiя (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Загальнi поняття (укр.)
2.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Загальнi поняття (укр.)
3.
По предмету Судовi та провоохороннi органи (укр.) - Загальнi поняття (укр.)
4.
По предмету Логiка (укр.) - Ознаки i поняття (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Основнi поняття (укр.)


Кроссворды по предмету

- I -
- А -
- В -
- Д -
- З -
- Л -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ч -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы