Готовый кроссворд по предмету - на тему "Фаховий перекладач (укр.)"

 
По горизонтали
3. Послiдовнiсть, система, набiр систематизованих правил виконання обчислювального процесу, що обовязково приводить до розвязання певного класу задач пiсля скiнченного числа операцiй
5. Переклад, що має тi самi комунiкативнi настанови, що й оригiнал
10. Максимальна iдентичнiсть усiх рiвнiв змiсту текстiв оригiналу й перекладу
14. Галузь знання про книгу, газету або iнший бiблiотечний документ, завданнями якої є:
15. Звуження значення при перекладi
21. Прийом перекладу лексичної одиницi оригiналу шляхом вiдтворення її звукової форми за допомогою лiтер мови перекладу
23. … – основа професiйної дiяльностi
25. Це пряме художнє використання першо­джерела з посиланням на нього, введення тексту iншого автора до тексту власного твору, пряме, а iнодi опосередко­ване запозичення окремих елементiв i тем iз лiтературного першоджерела
По вертикали
1. Вихiдний текст у перекладi. Текст, з якого здiйснюється переклад
2. Роздiл мовознавства, в якому вивчаються лексично неподiльнi поєднання слiв. Фразеологiєю називають також сукупнiсть властивих мовi усталених зворотiв i висловiв
4. Замiна перекладного слова, яке має вузьке, конкретне значення, iншомовним еквiвалентом, який має ширше, узагальнююче значення
6. Перекладацький прийом, змiст якого полягає в тому, що перекладна одиниця за своїм значенням бiльш конкретна, нiж вихiдна
7. Використання комп’ютерних технологiй пiд час перекладу тексту на комп’ютерi. Цей тип перекладу вiдрiзняється вiд машинного перекладу, тому що виконується перекладачем
8. Один iз ступенiв спецiалiзацii
9. Це приведення обєкта редагування у вiдповiднiсть iз чинними у певний час у конкретному суспiльствi нормами, а також його творча оптимiзацiя, метою яких є отримання заданого соцiального ефекту
11. Це наукова праця у виглядi книги з поглибленим вивченням однiєї або декiлькох (тiсно повязаних мiж собою) тем
12. Самостiйна випускна науково-дослiдницька робота, яка виконує квалiфiкацiйну функцiю, тобто готується з метою публiчного захисту i отримання академiчного ступеня магiстра
13. Замiна в процесi перекладу елементiв висловлювання, що належать до одного функцiонального стилю, елементами iншого стилю
16. «коло наук», сукупнiсть наукових знань з широкого кола питань. У широкому розумiннi — збiрка наукових вiдомостей i довiдок на рiзнi теми, призначена для широкого кола читачiв
17. Переклад, який передбачає залучення лiнгвiстичних даних
18. Процес перекладу текстiв (письмових, а в iдеальному варiантi й усних) з однiєї природної мови на iншу за допомогою спецiальної комп’ютерної програми
19. Однакове володiння двома мовами
20. Один з рiзновидiв усного перекладу, коли мовець час вiд часу робить перерви, якi перекладач використовує для перекладу того, що вже було сказано мовцем
22. Показник якостi перекладу, який характеризує лаконiчнiсть форми передачi перекладного тексту, вiдсутнiсть багатослiвя
24. Короткий виклад змiсту книги, статтi, розробки, звiту тощоПохожие категории кроссвордов

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Птахи (укр.)


Кроссворды по предмету

- I -
- А -
- В -
- Д -
- З -
- Л -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ч -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы