Готовый кроссворд по украинскому языку - на тему "Термины (укр.)"

 
По горизонтали
3. Будь-яке спiввiдношення в системi опозицiй мовних одиниць
10. Процес засвоєння людиною чужої культури
13. Особистiсть, яка здiйснює комунiкативний акт передачi iнформацiї
16. Галузь мовознавтсва, яка вивчає походження, устрiй i функцiонування систем писемностi
19. Iменник, творений шляхом скорочення простого слова або компонентiв складного слова
21. Слово або сполука, якi не належать од лiтературної унормованої мови, а до регiональних дiалектiв цiєї мови
По вертикали
1. Знак письма, що позначає цiле слово або корiнь i являє собою схематизований малюнок або умовну позначку поняття
2. Спосiб творення слова чи словоформи шляхом приэднання до незмiнної основи без внутрiшньої флексiї стандартних афiксiв
4. Вид патологiчного розладу мовлення, коли хворий може вимовляти лише беззмiстовнi висловення
5. Стиоiстична фiгура, грунтається на перебiльшеннi предмета
6. Вияв мовної парадигматики, мовна унiверсалiя
7. Синтаксичний звязок выльного поєднання детермiнанта реченя з усiм складом висловлення
8. Наука, яка дослiджує способи передачi iнформацiї, властивостi знакiв та знакових систем в людському суспiльствi, природi або в самiй людинi
9. Цiлеспрямований процес iнформацiйного обмiну
10. Той хто породжує висловлювання
11. Система приголосних морфем у мовi з урахуванням їхньої звукової вапiативностi
12. Засвоєння людиною культурних норм
14. Проздiл порiвняльно-iсторичного мовознавства, що вивчає походження й iсторичну мотивацiю слова
15. Процес уведення до певної мови морфем, слiв або висловiв iншої мови
16. Окрема наука, спрямова на тлумачення глибинного змiсту текстiв
17. Процес отримання вивiдних знань при обробцi iнформацiї i сам умовивiд
18. Походження природної мови людини як конвенцiйної семiотичної системи
19. Вербальний чи невербальний фрагмент змiсту, який замiщується займенником
20. Грубе, лайливе слово або вираз
22. Вияв мовної економiї





Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы