Готовый кроссворд по учету в банках - на тему "Доходы"

 
По горизонтали
1. Пiдроздiли, якi беруть участь у вивченнi можливостi надання кредиту, супроводi та контролi за його поверненням
3. Нормативний документ, який визначає правила й процедури ведення бухгалтерського об­лiку та складання звiтностi
9. Доходи i витрати, якi обчислюються пропорцiйно до часу i суми активу чи зобовязання
12. Операцiї банку,що призводять до збiльшення суми зобовязань без вiдповiдного збiльшення суми її активiв
13. Звiт, що характеризує фiн. стан банку та вiдображає активи, зобовязання й капiтал банкiвської установи станом на певну дату
18. Iнструмент, який одночасно веде до виникнення фiнансового активу в одного субєкта i фiнансового зобовязання — в iншого
19. Здатнiсть банку вчасно i сповна виконувати свої поточнi зобовязання, задовольняти вимоги вкладникiв
22. Операцiя, що приводить до змiн в активах, зобовязаннях чи капiталi банку
По вертикали
1. Заборгованiсть за нарахованими доходами, за якою у банку є сумнiв щодо її погашення
2. Рахунок, який вiдкривається банками для зберiгання грошових коштiв та здiйснення розрахункiв з iншими субєктам
4. Частина чистого прибуток, розподiлена мiж учасниками вiдповiдно до частки їх участi у власному ка­пiталi пiдприємства
5. Платежi за використання нематерiальних активiв банку (па­тентiв, авторського права, програмних продуктiв)
6. Операцiї банку,що призводять до збiльшення суми активiв банкiвської установи без вiдпо¬вiдного збiльшення суми її зобовязань
7. Залишковий iнтерес банку в активах за вирахуванням зо­бовязань
8. Доходи i витрати, якi обчислюються пропорцiйно до суми активу чи зобовязання незалежно вiд часу або є фiксованими
10. Перевищення доходiв над витратами
11. Метод, згiдно з яким облiк доходiв та витрат здiйс­нюється у момент їх надходження (сплати), а не у момент їх виникнення
14. Надходження(доходи) вiд проведення активних операцiй, не повязаних з нарахуванням процентiв
15. Фiнансовi операцiї банкiв з розмiщення коштiв з метою отримання доходу
16. Банк, який здiйснює випуск в обiг грошових знакiв i цiнних паперiв, платiжних карток
17. Обовязки банку, якi виникли з минулих подiй i згодом призведуть до вiдпливу ресурсiв (активiв)
20. Вартiсть, за якою може бути здiйснений обмiн активу або оплата зобовязання в результатi операцiї мiж обiзнаними
21. Заборгованiсть за нарахованими доходами, яка не отримана в термiн, передбачений угодою
23. Рахунки бух. облiку, на яких у банках облiковуються: вимоги та зобовязання банку, якi можуть виникнути у майбутнi перiоди
24. Сукупнiсть витрат банку, повязаних iз проведенням операцiї чи наданням послуги

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы