Готовый кроссворд по предмету Цивiльний захист (укр.) - на тему "Термiни i визначення предмету (укр.)"

Кроссворд по предмету предмету Цивiльний захист (укр.) - на тему 'Термiни i визначення предмету (укр.)' Кроссворд по предмету предмету Цивiльний захист (укр.) - на тему 'Термiни i визначення предмету (укр.)'
 
По горизонтали
2. Вiдображення у часi дiй факторiв ризику та/або результатiв дiй дiючої сторони iз запобiганням нс.
4. Вимiрювальний прилад для вимiрювання дози або потужностi дози iонiзуючого випромiнювання отриманої приладом за деякий промiжок часу
6. Експерт дає у письмовiй формi свiй мотивований …
8. Позови про зобов язання вiдповiдача виконати певну дiю або утриматись вiд вчинення певної дiї
12. Як називається розповсюдження хвороб серед людей
14. Нс, що вiдбуваються в межах двох чи декiлькох областей називаються
17. Прилади, якi призначенi для визначення потужностi дози ренгенiвського або гама-випромiнювання.
20. Найпростiший прилад радiацiйної розвiдки, за допомогою якого вирiшують завдання виявлення випромiнення
23. Комплекс наукових, технiчних, технологiчних, органiзацiйних та iнших засобiв, якi забезпечують систематичний контроль за станом та тенденцiями розвитку природних та техногенних процесiв
По вертикали
1. Що складається пiд час вчинення окремої процесуальної дiї поза судовим засiданням
2. Безполуменеве горiння матерiалу в твердiй фазi з видимим випромiнюванням свiтла iз зони горiння.
3. Хто роз яснює собам, якi беруть участь у справi, їх права та обов язки
5. За рiвнями нс класифiкують на 4 рiвня. Перший з них це
7. Процес знешкодження забруднених об’єктiв шляхом руйнування чи знищення отруйних речовин.
9. Процес знищення заразних мiкробiв i руйнування токсинiв на об’єктах, якi були зараженi.
10. Нс,  що вiдбувається в межах об’єкта господарської дiяльностi, називається
11. Процес знищення комах i клiщiв
13. Процес знищення гризунiв
15. Як суд, пiд час розгляду справи, повинен дослiдити докази
16. Сповiщення учасника процесу про процесуальнi дiї, участь в яких не є обов язковою. Судова повiстка-…
18. Процес виведення населення i життєважливих ресурсiв першої необхiдностi з територiї можливої загрози вiд катастрофи чи воєного конфлiкту
19. Пристрiй для захисту органiв дихання, очей i обличчя людини вiд отруйних, радiоактивних речовин, бактерiй, що знаходяться в повiтрi у виглядi пари, газiв або аерозолiв.
21. За допомогою яких засобiв здiйснюється фiксацiя пiд час судового розгляду
22. Розгляд справи по сутi розпочинається … .. головуючого
23. Потужнiсть землетрусу, що виражається логарифмом десятковим максимального значення амплiтуди змiщення грунту в мiкрометрах на вiдстанi 100 м. вiд епiцентру

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы