Готовый кроссворд по предмету Цивiльний захист (укр.) - на тему "Геологiчнi небезпечнi явища (укр.)"

 
По горизонтали
1. Найменш дослiджене, але найбiльш руйнiвне явище. Це атмосферний вихор, що виникає у грозовiй хмарi та розповсюджується у виглядi темного рукава або хоботу (частiше декiлькох) за напрямком до поверхнi сушi або моря
6. Сукупнiсть явищ, зумовлених проникненням магми з глибини землi на її поверхню
12. На поверхнi Землi (характеризує ступiнь руйнування) залежить вiд глибини вогнища, магнiтуди, складу грунту i вимiрюється за шкалою msk-64 (0-12 балiв) визначається за формулами:
13. Довгi хвилi, якi можуть виникати в результатi пiдводиш землетрусiв, а також вулканiчних викидiв або зсувiв на морському днi
14. Вiтри з високою температурою i низькою вiдносною вологiстю повiтря
16. Затоплення значної частини сушi внаслiдок пiдняття води вище звичайного рiвня. Виникають пiд час тривалих злив та в результатi танення снiгу, вiтрових нагонiв води, при заторах та зажерах
18. Намерзання переохолоджених крапель дощу або туману
19. Тривала та значна нестача опадiв, частiше при пiдвищенiй температурi та низькiй вологостi повiтря, що викликає зниження запасiв вологи у ґрунтi, i як наслiдок – погiршення росту, а iнодi i загибель рослин
22. Швидкий, раптовий зсув снiгу та (або) льоду стрiмкими схилами гiр,який загрожує життю i здоровю людей, завдає шкоди обєктам економiки та довкiллю
24. Рiзке короткочасне (хвилини i десятки хвилин) посилення вiтру, iнодi до 30-70 м/сек, iз змiною його напрямку, найчастiше це явище спостерiгається пiд час грози
По вертикали
2. Швидке та широке розповсюдження iнфекцiйних хвороб серед людей
3. Змiщення вниз по косiй, пiд дiєю сил тяжiння, великих ґрунтових мас, що формують гiрськi схили, а також схили рiчкових, озерних та морських терас
4. Пiдземнi удари, поштовхи i коливання земної поверхнi, що викликаються в основному природними причинами
5. Процес руйнування хвилями прибою берегiв морiв, озер та водосховищ. Абразiйний процес найбiльш поширений або Чорноморському узбережжi
7. Мiра загальної кiлькостi енергiї, що випромiнюється при сейсмiчному поштовху i формi пружних хвиль
8. Уламки застиглої лави бiльш давнiх вiд поверхневих гiрських порiд i роздробленого вулканiчного матерiалу, що утворює конус вулкану
9. Захворювання рослин i характеризується наступними хворобами: ржа хлiбних злакiв, пiрокуларiоз рису, фiтофтороз (картопляна гниль) та iншi
10. Умовна величина, що характеризує кiлькiсть енергiї, яка видiлилася у вогнищi землетрусу. Пропорцiйна лоґарифму максимальної амплiтуди змiщення частинок ґрунту, яке фiксується сейсмiчними станцiями. Максимальна магнiтуда землетрусу становить близько 9 балiв, що вiдповiдає енергiї 1019 Дж
11. Розповсюдження хвороб серед тварин
14. Атмосферний вихор, що виникає у грозовiй хмарi та розповсюджується у виглядi темного рукава або хоботу (частiше декiлькох) за напрямком до поверхнi сушi або моря
15. Неконтрольований процес горiння, що стихiйно виникає i розповсюджується в навколишньому середовищi i супроводжується iнтенсивним видiленням тепла, диму та свiтловим випромiнюванням
17. Явища, що погiршують видимiсть на шляхах, створюють завади для роботи рiзних видiв транспорту, сприяють забрудненню повiтря
20. Вiтер руйнiвної сили i великої тривалостi, швидкiсть якого бiльше 32 м/сек
21. Область низького тиску в атмосферi, причому мiнiмум тиску знаходиться у його центрi
23. Явище, що погiршує видимiсть на шляхах, створює завади для роботи рiзних видiв транспорту, сприяює забрудненню повiтря

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы