Готовый кроссворд по предмету Теория страни и права (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Метод активного впливу на волю та свiдомiсть осiб iдейно-моральними засобами з метою формування в них поглядiв та уявлень, заснованих на розумiннi сутностi, мети та функцiй державної влади
4. Дiяльнiсть компетентних державних органiв та їх посадових осiб щодо розробки, прийняття, змiни, скасуваннi та систематизацiї нормативноправових актiв, якi регламентують процес реалiзацiї функцiй держави
5. Стан полiтичного життя, при якому народ повнiстю вiдсторонений вiд влади
6. Норма, яка проявляється у у правилах поведiнки, що розробляються та забезпечуються органiзованими спiльнотами
8. Можливiсть приймати самостiйнi рiшення, якi пiдкорюються власним бажанням та iнтересами
9. Дiяльнiсть компетентних державних органiв та їх посадових осiб щодо застосування право­вих норм i винесення обовязкових для виконання iндивiдуаль­ноправових приписiв
10. Функцiя держави спрямована на забезпечення нормального формування, функцiонування та розвитку економiки країни
12. Зовнiшня форма iснування права складається з iєрархiчної системи нормативно - правових актiв
13. Стан полiтичного життя суспiльства, при якому народ частково або повнiсть вiдсторонюється вiд влади, його права обмежуються
14. Форма права, яка являє собою систему прецедентiв - рiшень судiв або адмiнiстративних органiв у конкретних справах
15. Автономне функцiонування будь-якої органiзацiйної структури (пiдсистеми), правомочне прийняття нею рiшень з внутрiшнiх проблем, включення виконавцiв у процеси вироблення рiшень
16. Функцiя держави яка запезпечує нормальнi умови життя для людини, її вiльний розвиток, рiвнi можливостi для всiх громадня у досягненi добробуту, соцiальну захищенiсть особистостi
18. Наука про полiтику
20. Державна влада, до якої належить Кабiнет Мiнiстрiв України, адмiнiстрацiї
22. Верховенство держави на своїй територiї i незалежнiсть у мiжнародних вiдносинах
24. Теорiя походження держави повязується з притаманними iсторiї розвитку людства вiйнами, що є проявом закону природи, який передбачає пiдкорення слабких сильними. Для закрiплення такого пiдкорення i створюється держава як особливий апарат примусу
25. Давньогрецький фiлософ , який уперше сформулював патрiархальну теорiю
По вертикали
1. Вiдокремлена в умовах подiлу влад гiлка влади, головним призначенням якої є здiйснення державної влади шляхом законотворення
3. Дiяльнiсть спецiально створених державних органiв та їх посадових осiб щодо нагляду i контролю за дотриманням норм права, їх охорони вiд правопорушень, захи­сту наданих громадянам субєктивних прав i забезпеченню вико­нання покладених на них юридичних обовязкiв, а також вiднов­лення правового стану у разi нанесення шкоди iнтересам суспiльства, правопорядку
7. Формально визнанi та фактично забезпеченi однаковi можливостi реалiзацiї нацiональних iнтересiв держави у мiжнародних вiдносинах
11. Теретична основа та способи органiзацiї пiзнавальної дiяльностi,система методiв пiзнання явищ та процесiв,що становлять об’єкт та предмет наукового дослiдження
17. Основний закон України
19. Форма права,яка складається з нормативних договорiв мiж двома або декiлькома субєктами, є обовязковим для них, має юридичне значення й для iнших учасникiв суспiльних вiдносин
21. Система загальнотеоретичних i прикладних знань про закономiрномтi та тенденцiї виникнення,розвитку i функцiонування державно - правової дiйсностi,її окремех форм та iнститутiв
23. Вiдповiдно до цiєї теорiї державний устрiй було даровано людям вищими силами на виконання божественного задуму влаштування свiту

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы