Готовый кроссворд по предмету Теория страни и права (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Норма, яка проявляється у у правилах поведiнки, що розробляються та забезпечуються органiзованими спiльнотами
3. Можливiсть приймати самостiйнi рiшення, якi пiдкорюються власним бажанням та iнтересами
4. Дiяльнiсть компетентних державних органiв та їх посадових осiб щодо застосування право­вих норм i винесення обовязкових для виконання iндивiдуаль­ноправових приписiв
5. Зовнiшня форма iснування права складається з iєрархiчної системи нормативно - правових актiв
7. Згiдно з цiєю теорiєю походження держави повязується з людською психiкою, якiй притаманна потреба копiювати дiї та пiдкорятися лiдеру — видатнiй особi, яка здатна керувати суспiльством
9. Стан полiтичного життя суспiльства, при якому народ частково або повнiсть вiдсторонюється вiд влади, його права обмежуються
11. Складна союзна держава, що мiстить державнi утворення, якi мають ознаки державного суверенiтету, певну юридично визначену полiтику, самостiйнiсть
12. Норма, яка проявляється в суспiльствi правилами поведiнки загального характеру
13. Вiдокремлена в умовах подiлу влад гiлка влади, головним призначенням якої є здiйснення державної влади шляхом законотворення
14. Функцiя держави спрямована на забезпечення нормального формування, функцiонування та розвитку економiки країни
15. Метод активного впливу на волю та свiдомiсть осiб iдейно-моральними засобами з метою формування в них поглядiв та уявлень, заснованих на розумiннi сутностi, мети та функцiй державної влади
17. Наука про полiтику
19. Юридична функцiя права, яка випливає з соцiального призначення права, обумовлюється здатнiстю права виступати нормативним регулятором суспiльних вiдносин
20. Дiяльнiсть компетентних державних органiв та їх посадових осiб щодо розробки, прийняття, змiни, скасуваннi та систематизацiї нормативноправових актiв, якi регламентують процес реалiзацiї функцiй держави
22. Ознака держави, що визначає її верховенство, повноту, незалежнiсть i самостiйнiсть
23. Теорiя походження держави повязується з притаманними iсторiї розвитку людства вiйнами, що є проявом закону природи, який передбачає пiдкорення слабких сильними. Для закрiплення такого пiдкорення i створюється держава як особливий апарат примусу
24. Функцiя держави напрямки її дiяльностi усерединi країни
По вертикали
2. Рiвнiсть перед законом, соцiальна рiвнiсть
6. Стан полiтичного життя, при якому народ повнiстю вiдсторонений вiд влади
8. Давньогрецький фiлософ , який уперше сформулював патрiархальну теорiю
10. Теретична основа та способи органiзацiї пiзнавальної дiяльностi,система методiв пiзнання явищ та процесiв,що становлять об’єкт та предмет наукового дослiдження
15. Форма права, яка являє собою систему прецедентiв - рiшень судiв або адмiнiстративних органiв у конкретних справах
16. Наука яка вивчає суспiльство як цiлiсну систему
18. Основний закон України
21. Норма, яка проявляється у регулюваннi ставлення вiруючих до бога,церкв

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы