Готовый кроссворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) - на тему "Основнi юридичнi термiни (укр.)"

 
По горизонтали
1. Складова частина норми права, яка на випадок її невиконання визначає заходи з вiдновлення порушеного права та покарання правопорушника
3. Управлiнська дiяльнiсть, що охоплює питання документування та органiзацiї роботи з документами в установi
6. Внутрiшньо цiлiсний складний нормативно-правовий акт, який є результатом кодифiкацiї i забезпечує правове регулювання певної сфери суспiльних вiдносин, обєднуючи норми певної галузi права
7. Структурна частина норми права, у котрiй мiстяться вказiвки на умови, за наявностi яких ця норма мусить дiяти
8. Нормативний акт, прийнятий вищим представницьким органом державної влади
9. Центральнi органи виконавчої влади якi створюють функцiї з управлiння об’єктами державної власностi
11. Передбачена нормами права мiра державного примусу, що застосовується щодо особи, яка вчинила правопорушення
12. Взаємовiдношення мiж субєктами права, тобто учасниками з приводу обєкта, при якому виникають взаємнi права та обовязки
14. Спосiб систематизацiї законодавства, який полягає в об’єднаннi за певним критерiєм групи нормативно-правових актiв в одному збiрнику
15. Центральнi органи виконавчої влади, покликанi формувати та реалiзувати державну полiтику у вiдповiдних сферах суспiльного життя , їх очолюють мiнiстри, якi за посадою є членами Кабiнету мiнiстрiв i вiдповiдно до цього мають статус полiтичних дiячiв
16. Документ, який закрiплює основи конституцiйного ладу держави, права й волi людину й громадянина, основи суспiльного лада, форму правлiння й територiального обладнання, органiзацiю вищих органiв державної влади, столицю держави й державну символiку
17. Загальнообовязкове правило поведiнки, сформоване в суспiльствi вiдповiдно до визнаної в ньому справедливої мiри свободи i рiвностi та формально визначене (встановлене чи санкцiоноване) i забезпечене державою з метою регулювання, охорони та захисту суспiльних вiдносин
По вертикали
2. Спосiб удосконалення, систематизацiї законодавства, що полягає у змiстовiй переробцi й погодженнi певної, пов’язаної спiльним предметом регулювання, групи юридичних норм та об’єднаннi їх в єдиному нормативному правовому актi
4. Виїзна планова або позапланова перевiрка субєкта нагляду iнспекцiйною групою Держфiнпослуг за мiсцезнаходженням субєкта нагляду
5. Це матерiальний об’єкт, що мiстить у зафiксованому виглядi iнформацiю, оформлений у заведеному порядку й має вiдповiдно до чинного законодавства юридичну силу
10. Iнтелектуальний процес осмислення права, певне його бачення, виражене в конкретних концепцiях про його сутнiсть, форми та функцiонування
13. Форма систематизацiї законодавства через зведення у єдиний нормативно-правовий акт декiлькох актiв, що регулюють певну сферу суспiльних вiдносин без змiни їх змiсту
15. Офiцiйний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фiзичними особами у визначенiй законодавством формi та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспiльних джерел права, що мiстить норми права, має неперсонiфiкований характер i розрахований на неодноразове застосування

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы