Готовый кроссворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
8. Втiлення положень правових норм у фактичнiй поведiнцi субєктiв права
9. Структура системи законодавства: (iєрархiчна) залежить вiд ридичної сили нормативно - правових ктiв й обумовлена iєрархiєю органiв державної влади
10. Спiльнота людей,яка створюється на загальних,взаємних iнтересах i взаємного спiвробiтництва.
15. Естап провавого регулювання не є обовязковим
16. Обумовлена нормами права здатнiсть субєкта мати субєктивнi права та юридичнi обовязки
22. Процес формування юридичних норм
По вертикали
1. Форма безпосередньої реалiзацiї права : використання, виконання та
2. Пiсля навали без змiн залишилось лише…
3. Викладення сенсу та змiсту державної волi i вираження її назовнi
4. Iснує три види правової поведiнки: неправомiрна, зловживання правом та …
5. У якiй спосiб переважно викладають у законодавствi України технiко - юридичної норми
6. Люди без засобiв виробництва
7. Форма реалiзiцiї норм права, що полягає у здiйсненнi субєктами повноважень, наданих їм нормами права
11. Здатнiсть субєкта нести юридичну вiдповiдальнiсть
12. Основний закон держави
13. Суспiльно шкiдливий, протиправний вчинок
14. Метод, який встановлюється з метою iнiцiювання бажаної поведiнки субєктiв права рiзних пiльг,переваг
15. З яких елементiв складається правомiрна поведiнка
17. Зведення законiв у збiрки
18. Як ще називають усну поведiнку
19. Вiдповiднiсть суспiльних вiдносин приписам норм права
20. Самостiйна частина системи права, сукупнiсть правових норм, регулюючих певну сферу якiсно однорiдних суспiльних стосункiв
21. Систематизацiя законiв
22. Правомiрна поведiнка мiстить два моменти : iнформацiйний та …
23. Дозволений тип правового регулювання осабаможе вибирати, лише тi форми поведiнки, що визначенi в законi як припустимi

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы