Готовый кроссворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
6. З яких елементiв складається правомiрна поведiнка
9. Поведiнка, що базується на мотивах страху перед юридичною вiдповiдальнiстю
12. Iснує три види правової поведiнки: неправомiрна, зловживання правом та …
16. Вiдповiдальнiсть, що накладається за адмiнiстративнi правопорушення
20. Здатнiсть субєкта своїми дiями набувати i здiйснювати субєктивнi права та юридичнi обовязки
23. Спосiб систематизацiї, за яким здiйснюється така обробка нормативно-правових актiв, що певною мiрою змiнює їх структуру
По вертикали
1. Тлумачення, яке здiйснюють особи, обiзнанi правом
2. Вiдповiдальнiсть, що наступає за скоєння злочинiв i передбачає найбiльш жорсткi заходи
3. Правова поведiнка складається з елементiв…
4. Дозволений тип правового регулювання осабаможе вибирати, лише тi форми поведiнки, що визначенi в законi як припустимi
5. Основна функцiя парламенту
6. Естап провавого регулювання не є обовязковим
7. Розяснення при якому дiйсний змiст ( значення) норми права вужче за її текстуальний вираз
8. Антипод правомiрної поведiнки
10. Правомiрна поведiнка мiстить два моменти : iнформацiйний та …
11. Форма реалiзiцiї норм права, що полягає у здiйсненнi субєктами повноважень, наданих їм нормами права
13. Голосування населення всiєї держави
14. Здатнiсть субєкта мати субєктивнi права та юридичнi обовязки
15. Визнання залежностi вiд феодала в обмiн на захист
17. Врегульована законодавством дiяльнiсть уповноважених державних органiв щодо розробки та прийняття нормативно - правових актiв,якi мiстять загальнi правила поведiнки( норми права )
18. Закрiплене в правi припущення про наявнiсть або вiдсутнiсть певних юридичних фактiв
19. Структура системи законодавства: (iєрархiчна) залежить вiд ридичної сили нормативно - правових ктiв й обумовлена iєрархiєю органiв державної влади
21. Форма реалiзацiї норм права, яка знаходить свiй вираз в узгодженнi субєктами своєї поведiнки з нормами-заборонами
22. Правлiння 3 князiв мало назву…
24. Пiсля навали без змiн залишилось лише…

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы