Готовый кроссворд по предмету Страхування (укр.) - на тему "Страховi послуги (укр.)"

 
По горизонтали
5. Одержувач платежу чи субсидiї
9. Термiн, що використовується у банкiвськiй, бiржовiй та комерцiйнiй практицi для позначення рiзних методiв страхування ризику вiд втрат, зумовлених несприятливими для продавцiв або покупцiв змiн ринкових цiн на товари порiвняно з тими, що бралися до уваги пiд час укладення договору
11. Страховi брокери чи агенти
12. Страховик, що приймає ризик
15. Державний централiзований резерв
19. Вид ск, що надають окремi види страхових послуг
20. Право страховика щодо росподiлу витрат з вiдшкодування збиткiв
22. Визначення теперiшньої вартостi майбутнiх доходiв i витрат
По вертикали
1. Страхування майна вiдноситься до … виду страхування
2. Спецiалiст з розрахункiв аварiв та розподiлу збиткiв
3. Страхова компанiя
4. Страховик або посередник (брокер, агент), який не є членом страхових об’єднань (асоцiацiй) i не дотримується у своїй дiяльностi тарифних та iнших угод, тобто виступає як конкурент зазначених об’єднань
6. Перехiд до страховика на пiдставi вiдповiдного акту права вимоги, яке страхувальник має щодо особи, винної у збитках
7. Вид ск, що надають рiзнi види страхування
8. Економiя та iнший виграш за рахунок поєднання компанiй при злиттi
10. Юридичнi особи, що здiйснюють оцiнювання страхового ризику
13. Особа, на користь якої пiдписано страховий договiр
14. Особа, здоровя якої виступає обєктом страхування
16. Забезпечення зобовязань, за якого поручитель бере на себе зобовязання перед кредитором
17. Показник того, як швидко можна реалiзувати матерiальнi цiнностi й отримати кошти, необхiднi для покриття зобов’язань
18. Сума визначеної нетто-ставки та навантаження
19. Страхування за одним договором кiлькома страховиками
21. Слово, що означає «безтурботний»
22. Вид страхування, за якого страхувальником виступає кредитор
23. Особа, що сплачує страховi внески

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы