Готовый кроссворд по предмету Страхування (укр.) - на тему "Страховi послуги у сферi фiнансово-кредитних ризикiв (укр.)"

 
По горизонтали
3. Iнтереси, повязанi з матерiальними збитками, що можуть бути завданi страхувальнику внаслiдок невиконання або неналежного виконання позичальником своїх зобовязань, передбачених кредитним договором, що виступають обєктом кредитного страхування
6. Страхування спрямоване насамперед на полегшення життя банкiв у тому випадку, якщо позичальник не може розрахуватися за кредитом
9. Ймовiрнiсть виникнення непередбачених, будь-яких фiнансових втрат в умовах невизначеностi, то крiм зазначених вище ризикiв, до фiнансових вiдносять також ризик зниження очiкуваного прибутку, зниження обумовленого рiвня рентабельностi, ризик втрати прибутку (доходу), невиконання рiзних договiрних зобов’язань та iн
13. Форма органiзацiї страхових вiдносин, де кредитори завжди виступають у ролi страхувальникiв
16. Особа, вiдповiдальна за укладання страхових (перестрахувальних) контрактiв i формування портфеля страхових зобовязань
19. Страхова система, яка покриває лише 25 % невиплаченого кредиту, а решту банк покриває за рахунок реалiзацiї застави
По вертикали
1. Страхування кредитiв коли страхувальник-боржник захищає право свого фiнансиста чи кредитора (вiрителя), котрi стають застрахованими сторонами, тобто це страхування є типовим страхуванням на чужу користь
2. Подавач гарантiї, в цьому випадку страхова установа, котра, надаючи гарантiю, бере на себе правовi та фiнансовi зобовязання щодо бенефiцiара
4. Встановлення лiмiтiв на галузевий ризик концентрацiї та ризик концентрацiї кредитних вкладень за регiонами
5. Страхування, що захищає майновi iнтереси страхувальника, повязанi з втратою чи обмеженням майнових прав позичальника за договором про пайову участь у будiвництвi нового житла (первинний ринок) i страхування ризику оскарження третiми особами майнових прав страхувальника на нерухомiсть у судовому порядку (вторинний ринок житла)
7. Кредити, повязанi з обслуговуванням та заохоченням експорту, їх сутнiсть полягає у вiдстроченнi платежу, що полегшує покупцевi придбання товару
8. У сша (для банкiв - членiв Федеральної резервної системи), Великiй Британiї, Канадi та Японiї участь банкiв у системi гарантування є…
10. Ймовiрнiсть фiнансових втрат унаслiдок змiни курсу валют, яка може виникнути в перiод мiж укладанням контракту та фактичним проведенням розрахункiв за ним
11. Ризик, який виникає в процесi реалiзацiї товарiв i послуг, вироблених чи куплених пiдприємцем
12. Метод страхування валютних ризикiв вiд несприятливих змiн курсу валют в майбутньому
14. Вид цивiльно-правових вiдносин щодо захисту майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб у разi настання певних подiй (страхових випадкiв), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондiв, якi формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй)
15. Особа (третя сторона контракту), яка бере гарантiю як забезпечення i має повноваження на отримання оплати зобовязання
17. Страхова система, яка покриває 100 % невиплаченого кредиту: у цьому випадку заставлена квартира стає власнiстю позичальника, який її реалiзує i в такий спосiб компенсує свої втрати
18. Перелiк ризикiв, прийнятих на страхування, у частинi, що передається цедентом на перестрахуванняПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Релiгiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Страхування (укр.) - Страховi послуги (укр.)
2.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Обгрунтування господарських рiшень та оцiнка ризикiв (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Фiнансово-економiчнi результати й ефективнiсть дiяльностi пiдприємства. (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Страхування (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы