Готовый кроссворд по предмету Страхування (укр.) - на тему "Особисте страхування (укр.)"

 
По горизонтали
4. Переведення полiсу з одного виду страхування життя в iнший
7. Ануїтет, що належить до найпростiших форм ануїтету
9. Залежно вiд ступеня ризику застосовуються як пiдвищувальнi так i … коефiцiєнти
10. Продовження дiї договору змiшаного страхування життя або пожиттєвого страхування понад термiн, забезпечений оплаченими внесками
13. Принцип, який полягає в тому, що всi громадяни мають право на одержання медичних послуг
16. Основна вимога до фiзичних осiб, що укладають договори страхування ренти
19. Фiзичнi особи, що мають право укладати договори страхування на свою користь або на користь третiх осiб
21. Мiсяць у якому 1996 року було ухваленр Закон України Про страхування
По вертикали
1. Офiцiйно уповноважена особа, фахiвець, яка з допомогою методiв математичної статистики розраховує страховi тарифи
2. Незалежна страхова органiзацiя, яка має статус юридичної особи i лiцензiю держави на право здiйснювати страхування
3. Країна в якiй дiє принцип обов`язкового медичного страхування
5. Те, в що пенсiйнi фонди iнвестують значнi кошти
6. Перелiк послуг (у рамках договору страхування), якi надаються в потрiбний момент через медичну, технiчну i фiнансову допомогу здебiльшого туристам у закордонних поїздках (у разi хвороби, нещасного випадку)
8. Даний принцип означає, що кошти обов`язкового медичного страхування - це державна власнiсть
9. Громадяни, на користь яких укладаються договори страхування
11. Вид страхування вiд нещасних випадкiв, коли страхувальником є юридична особа, яка укладає договiр страхування на користь своїх працiвникiв
12. Свiтова страхова практика подiляє страхування життя на страхування … та страхування рент
14. Фiзична особа, що має право укладати договори страхування на свою користь або на користь третiх осiб
15. Ануїтет, що дає змогу зменшити вплив iнфляцiї i пiдвищити цiннiсть ануїтету
16. Форма медичного страхування яка використовується, де поширенi приватнi страховi програми
17. Характерна особливiсть форми медичного страхування
18. Вид страхування вiд нещасних випадкiв, коли стахувальником є фiзична особа, яка укладає договiр стосовно самої себе або iншої фiзичної особи
19. Незалежнi страховi органiзацiї, якi мають статус юридичної особи i лiцензiю держави на право здiйснювати медичне страхування
20. Страхування життя передбачає … страхової компанiї в разi смертi страхувалькика (застрахованого) пiд час дiї договору страхування або дожиття до певного обумовленого в договорi строку
21. Система фiнансування охорони здоров`я за якої страхiвання або вiдсутнє, або є незначнимПохожие категории кроссвордов

1.
Соцiальне страхування (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Страхування (укр.)
2.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
4.
По предмету Страхування (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
5.
По предмету Соцiальне страхування (укр.) - Медичне страхування (укр.)


Кроссворды по предмету Страхування (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы