Готовый кроссворд по предмету Страхування (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Отримувач вiдшкодування
3. Бувають … . I необовязковi види страхування вiд нещасних випадкiв
4. Сутнiсть договору полягала в тому, що кредитор виплачував страхувальниковi страхову суму, а потiм у разi благополучного закiнчення плавання, тобто за вiдсутностi страхового випадку, кредиторовi поверталась авансована сума плюс премiя. Згiдно iз сучасним розумiнням це було “страхування навпаки”
5. Це вид цивiльно-правових вiдносин щодо захисту майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб у разi настання певних подiй, визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондiв, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежiв та доходiв вiд розмiщення цих фондiв
6. Випадок, що призводить до погiргеня стану здоровя
7. Укладення нових договорiв страхуван­ня
8. Ймовiрна подiя або сукупнiсть подiй на випадок яких здiйснюється страхування
11. Метод створення децентралiзованих резервних фондiв (фондiв ризику) безпосередньо будь-яким господарюючим субєктом з метою забезпечення безперебiйностi виробництва
12. Норма страхового права, згiдно з якою страхувальник зобовяз негайно повiдомити страховика про будь-якi чинники, що можуть мати iстотне знач стосовно прийнятого на страхування ризику
14. Грошова сума, в межах якої страховик вiдповiдно до умов страхування проводить виплату
16. Вид страхування залежно вiд сфери дiяльностi
17. Вимога страхуваль­ника про вiдшкодування стра­ховиком збитку
18. В законах якого царя передбачалось укладання угоди мiж учасниками торгового каравану про спiльну вiдповiдальнiсть за збитки
19. Своєрiдна комiсiя, що сплачується цеденту з чистого прибутку пеховика за наслiдками проходження договорiв перестрахування
20. Визначення страховиком ставки премiї, за якою вiн готовий застрахувати ризик
22. Який вид ануїтет дає змогу зменшити вплив iнфляцiї i пiдвищити цiннiсть ануїтету
23. Якi особи можуть виступати страхувальником при змiшаному страхуваннi життя
По вертикали
2. Експерт, який володiє глибокими знаннями страхової справи
3. Форма страхування, що ґрунтується на принципах обовязковостi як для страхувальника, так i для страховика - … страхування
9. Хто потребував найбiльшого захисту вiд ризикiв на перших етапах розвитку суспiльного виробництва
10. Передання страхувальником страховиковi права стягнення заподiяної шкоди з 3-iх винних осiб у межах визначеної суми
13. Експерт, iнспектор, агент страховика, який оглядає судна, вантажi та iнше майно, що приймається на страхування
14. Яка таблиця упорядковує ряд взаємопов’язаних величин, якi показують зменшення з вiком внаслiдок смертностi сукупнiсть тих, хто народився
15. Що стало причиною виникнення першого виду страхування в 13-14 столiттi
21. Розробник системи соцiального страхування на випадок безробiття в Англiї в 1908 та 1915 рокахПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Страхування (укр.)
3.
Майнове страхування (укр.)
4.
Соцiальне страхування (укр.)
5.
Пенсiйне страхування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Страхування (укр.)
3.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
5.
По предмету Страхування (укр.) - Пенсiйне страхування (укр.)


Кроссворды по предмету Страхування (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы