Готовый кроссворд по предмету Страхування (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Один iз субєктiв власностi на ресурси рiзних форм органiзацiї страхового фонду
12. Принцип обовязкового медичного страхування за яким весь прибуток вiд операцiй з обовязкового медичного страхування спрямовують на збiльшення фiнансових резервiв
15. Замiна полiсу з одного виду страхування життя на iнший
18. Операцiя мiж двома страховими компанiями по передачi вiд свого iменi за певну плату частину ризику за до­говором, укладеним зi страхувальником, iншiй компанiї (перестрахо­виковi)
21. Страхування, при якому один i той самий
23. Це вид цивiльно-правових вiдносин щодо захисту майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб у разi настання певних подiй, визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондiв, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежiв та доходiв вiд розмiщення цих фондiв
По вертикали
2. Вид грошового забезпечення за соцiальним страхуванням на випадок безробiття, або ж вiдповiдним категорiям громадян, що не має систематичного характеру
3. Витрати, щодо обслуговування готiвкового обiгу, надходжень страхових платежiв - … витрати
4. Сутнiсть договору полягала в тому, що кредитор виплачував страхувальниковi страхову суму, а потiм у разi благополучного закiнчення плавання, тобто за вiдсутностi страхового випадку, кредиторовi поверталась авансована сума плюс премiя. Згiдно iз сучасним розумiнням це було “страхування навпаки”
5. Вид страхування за формою проведення
6. Частина збитку, за яку вiдповiдає страхувальник - … франшиза
7. Одна iз форм медичного страхування
8. Процес подальшої передачi ранiше прийнятих у перестрахування ризикiв iншим перестраховикам
9. Форма страхування, що грунтується на принципах обовязковостi як для страхувальника, так i для страховика
10. Висококвалiфiкована i вiдповiдальна особа страховика, що уповноважена виконувати необхiднi процедури по розгляду пропозицiй i прийняттю ризикiв на страхування
11. Функцiя страхування, яка полягає у накопиченнi страховиком певного капiталу достатнього для забезпечення покриття збиткiв заподiяних страхувальниковi
13. . Особа, яка найняла працiвника за трудовим договором (контрактом)
14. Ризик, який перебуває на вiдповiдальностi страхувальника
16. Асвiдчує передачу полiса вiд однiєї особи до нового власника
17. В основу цього виду страхування покладено iдею забезпечення страхувальниковi необхiдного i якомога повнiшого страхового покриття всiх ризикiв, якi виникають при монтажi машин та механiзмiв
19. Хто потребував найбiльшого захисту вiд ризикiв на перших етапах розвитку суспiльного виробництва
20. Поширення активностi страховикiв за рамки основного бiзнесу
21. Юридична або фiзична особа, яка уклала договiр на страхування
22. Страховий документ
23. Перехiд до страховика права вимо­ги, яке страхувальник має щодо особи, винної у збиткахПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Страхування (укр.)
3.
Майнове страхування (укр.)
4.
Соцiальне страхування (укр.)
5.
Пенсiйне страхування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Страхування (укр.)
3.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
5.
По предмету Страхування (укр.) - Пенсiйне страхування (укр.)


Кроссворды по предмету Страхування (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы