Готовый кроссворд по предмету Страхування (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Передання ризику iншому господарському субєкту згiдно з домовленiстю
4. Асвiдчує передачу полiса вiд однiєї особи до нового власника
11. Сума, що виплачується страховиком на компенсацiю збитку, заподiяного страховим випадком на обєктах страхування майна i цивiльної вiдповiдальностi страхувальника за матерiальну шкоду перед третiми особами
13. Особа, якiй передається право власностi. У страхуваннi — страхова компанiя, що приймає ризик у перестрахування
15. Функцiя, яка полягає в переданнi за певну плату страховиковi матерiальної вiдповiдальностi за певнi наслiдки
17. Галузь страхової дiяльностi, в якiй обєктом страхового захисту є майно в найрiзноманiтнiших його проявах
23. Страхування одним страховиком на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обовязкiв перед страхувальником у iншого страховика
По вертикали
2. Яка функцiя полягає в переданi за певну плату страховиковi матерiальну вiдповiдальнiсть
3. Один iз субєктiв власностi на ресурси рiзних форм органiзацiї страхового фонду
5. Що вiдсутнє у сплатi страхвих внескiв на першому етапi страхування
6. У страхуваннi машин та обладнання страхувальниками виступають …
7. Визначена договором страхування частина збиткiв, яка в разi страхового випадку не пiдлягає вiдшкодуванню страховиком
8. Група обєкiв страхування
9. Передача страхувальника страховику право на стягнення заподiяної шкоди з третьої винної особи
10. Страховий документ
12. Юрид. Або Фiз. Особи, якi одержали лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi
14. Грошова сума, в межах якої страховик вiдповiдно до умов страхування проводить виплату
16. Право страховика звернутися до iнших страховикiв з пропозицiєю роздiлити витрати з вiдшкодування збиткiв
18. Страхування обєкта з страховою сумою,яка нижча його дiйсної вартостi
19. Економiчне призначення майнового страхування
20. Сукупнiсть прав i обовязкiв страховика по охорони та захисту майнових та iнших iнтересiв страхувальника
21. Що береться за основу при оцiнюваннi основного засобу
22. Здiйснюється з метою зменшення ризику й отримання бiльшого прибутку
24. Метод створення децентралiзованих резервних фондiв (фондiв ризику) безпосередньо будь-яким господарюючим субєктом з метою забезпечення безперебiйностi виробництва
25. Страховик або посередник (брокер, агент), який не є членом страхої обєднань (асоцiацiй) i не дотримується у своїй дiяльностi тарифних та iнших угод, то виступає як конкурент зазначених обєднаньПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Страхування (укр.)
3.
Майнове страхування (укр.)
4.
Соцiальне страхування (укр.)
5.
Соцiальне страхування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Страхування (укр.)
3.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
5.
По предмету Страхування (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)


Кроссворды по предмету Страхування (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы