Готовый кроссворд по статистике - на тему "Правовая статистика (укр.)"

 
По горизонтали
1. Величина,з якою проводять порiвняння називається … ?
4. Розподiл одиниць суспiльного явища,що вивчається за iстотними ознаками?
5. Показники,якi визначають iснуючий,на певний момент,загальний стан суспiльного явища
7. Масовi суспiльнi явища i процеси мають як загальнi для всiєї сукупностi,так i iндивiдуальнi властивостi,рiзницю мiж якими називають … ?
8. Повторюванiсть,послiдовнiсть та порядок у розвитку соцiальних явищ?
9. Науково обґрунтоване припущення,яке висовує дослiдник щодо ґенези явищ,яке в процесi дослiдження має бути пiдтвердженим або спростованим?
12. Географiчна карта,як правило контурна
14. Ознака,яка вiдображає причину явища?
16. Iнтервали,в яких рiзниця мiж верхньою i нижньою межами неоднакова?
17. Наочне зображення статистичних величин,за допомогою геометричних лiнiй i фiгур,картосхем або того i iншого разом взятих?
По вертикали
2. Методи,якi ґрунтуються на рiзноманiтних,iндивiдуальних або колективних експертних оцiнюваннях?
3. Спостереження,яке проводиться регулярно,здебiльшого через певнi промiжки часу?
6. Сукупнiсть статистичних даних про масовi явища в природi та суспiльствi?
10. Статистика,що заснована на загальних принципах i змiстi юридичних наук,система положень загальної теорiї статистики,яка вивчає кiлькiсну сторону правових явищ… ?
11. Рисунок,на якому статистичнi данi зображують за допомогою системи геометричних фiгур?
13. Науковий метод дослiдження об’єкта шляхом розгляду його окремих сторiн, властивостей i складових частин?
15. Статистичний еквiвалент властивостей,притаманних елементам сукупностi?Похожие категории кроссвордов

1.
Социально-правовая защита
2.
Статистика труда
3.
Экономическая статистика
4.
Природознавство (укр.)
5.
Оподаткування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По статистике - Правовая статистика
2.
По статистике труда - Статистика працi (укр.)
3.
По экономике - Статистика
4.
По статистике - Статистика цен
5.
По правоведению - Правовая культура


Кроссворды по статистике

- А -
- В -
- И -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Т -
- У -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы