Готовый кроссворд по статистике - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Це основний напрям розвитку того явища, яке ми дослiджуємо
6. Спостереження мотивiв, оцiнок i думок, якi реєструються зi слiв респондентiв
12. Вiдносна характеристика варiацiї, що широко використовується в регiональному аналiзi
14. Суспiльна наука, яка вивчає кiлькiсну сторону якiсно визначених масових соцiально-економiчних явищ i процесiв у нерозривному зв’язку з їх якiсною стороною, певних умовах мiсця i часу
18. Усне опитування
22. Вид зведення
25. Добiр, який передбачає роздiлення генеральної сукупностi на m рiвних частин i з кожної частини обстежується одна одиниця
По вертикали
2. Ознаки, вираженi окремими цiлими числами, без промiжних значень
3. Групування, якi визначають взаємозвязок мiж рiзними ознаками одиниць статистичної сукупностi
4. Маса однорiдних в певному вiдношеннi елементiв, якi мають єдину якiсну основу, але рiзняться мiж собою певними ознаками i пiдлягають певному закону розподiлу
5. Це числа в сукупностi з набором ознак, що характеризують обставини, до яких вони вiдносяться, що, де, коли, i яким чином пiдлягають вимiрюванню
7. Один iз видiв групувань
8. Вид опитування,реєстратори заповнюють формуляри спостереження i водночас перевiряють правильнiсть вiдповiдей i їх вiрогiднiсть
9. Спостереження, яке передбачає детальний опис невеликої кiлькостi або окремих одиниць сукупностi, якi вважаються типовими
10. Розподiл одиниць статистичної сукупностi
11. Функцiя статистики, за допомогою якої ми дiзнаємося про розвиток явищ соцiально-економiчного життя
13. Вивчення кiлькiсної сторони економiчних явищ i процесiв
15. Залежно вiд кiлькостi статистичних показникiв: одномiрний i
16. Ряд розподiлу одиниць сукупностi, в основу якого покладено якiснi ознаки
17. В статистичнiй практицi часто застосовується не один, а декiлька видiв вибiрки. Таке спостереження називається
19. Систематизований розподiл явищ i процесiв (обєктiв) на визначенi групи,
20. Ознаки, що можуть набувати будь-яких значень у певних чисел
21. роздiл математики
23. Помилка спостереження, що виникає при суц. i несуц
24. Спостереження, яке передбачає обстеження i реєстрацiю лише частину одиниць сукупностi
Кроссворды по статистике

- А -
- В -
- И -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Т -
- У -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы