Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему "Соцiологiчне дослiдження (укр.)"

 
По горизонтали
3. Це метод збору соцiальної iнформацiї про дослiджуваний обєкт пiд час безпосереднього (iнтерв’ю) або опосередкованого (анкетування) спiлкування соцiолога з респондентом
4. Органiзована сукупнiсть людей, обєднаних характерними для них вiдносинами на певному етапi iсторичного розвитку
6. Носiй соцiологiчних якостей та рис, якi формуються в iндивiда
7. Частина обєктiв генеральної сукупностi, яка вiдiбрана за допомогою спецiальних прийомiв для отримання iнформацiї про всю сукупнiсть у цiлому
8. Наукове припущення, що висувається для пояснення будь-якого явища i потребує перевiрки на дослiдi та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати достовiрною науковою теорiєю
9. Пасивний метод наукового дослiдження, при якому дослiдник, тобто спостерiгач не впливає на розвиток подiй
10. Це аналiз соцiальних систем великого масштабу, як, наприклад, полiтичної системи або економiчного ладу
12. Третiй рiвень соцiологiї
13. Розчленування предмету пiзнання, абстрагування його окремих сторiн
15. Здатнiсть вибiрки вiдображати характеристики генеральної сукупностi
16. Поняття, котре описує синхроннi змiни показникiв двох i бiльше змiнних
17. Система методик та прийомiв вивчення згiдно з комплексом мета завдання
18. Принцип професiйної етики, одна з основних граней людських чеснот, моральна якiсть, що вiдображає одну з найважливiших вимог моральностi
19. Людська дiяльнiсть, скерована на вивчення свiту
21. Значення ознаки,яке розподiляє площину значень навпiл
По вертикали
1. Присвоєння числових характеристик ознакам обєкту дослiджень заздалегiдь визначеними правилами
2. Спроба, дослiд, якi потребують пiдтвердження чи спростування, форма пiзнання, один з основних методiв наукового дослiдження, в якому вивчення явищ вiдбувається в доцiльно вибраних або штучно створених умовах, що забезпечують появу тих процесiв, спостереження яких необхiдне для встановлення закономiрних звязкiв мiж явищами
5. Один з роздiлiв сучасної соцiологiї, який вивчає структуру й функцiонування невеликих соцiальних груп
11. Сума усiх значень ознак подiлена на їх кiлькiсть
14. Cистема форм, уявлень та цiнностей одного поняття, якi вiдображають його видозмiну, iсторичний шлях, заради досягнення iдеального поняття
20. Це бесiда, вибуду­вана за певним планом через безпосереднiй контакт iнтерв­юера з респондентом з обовязковою фiксацiєю вiдповiдей

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы