Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему "Особистiсть в системi соцiальних зв'язкiв (укр.)"

 
По горизонтали
4. Вияв усвiдомлюваної регуляцiї особистiстю власної поведiнки та дiяльностi з метою забезпечення вiдповiдностi їх результатiв поставленим цiлям, пред’явленим вимогам, цiнностям, нормам, правилам, зразкам
8. Соцiальний тип особистостi, який характеризується наявнiстю таких суспiльно значущих якостей, як правослухнянiсть, вмiння поєднувати власнi i суспiльнi (державнi) iнтереси, почуття обов’язку щодо батькiвщини (патрiотизм)
11. Вид соцiальної ролi, що характеризується сукупнiстю дiй, очiкувань, пов’язаних з вiком
13. Соцiалiзацiя, що вiдбувається протягом усього життя iндивiда у зв’язку зi змiною його установок, цiлей, норм i цiнностей життя
16. Усвiдомлення i оцiнка iндивiдом самого себе як особистостi, свого iснування, дiй, характеристик тощо, зазвичай, у взаємозв’язку з iншими людьми i об’єктами
19. Тип особистостi, що характеризується сукупнiстю спiльних для членiв даного суспiльства, типових властивостей особистостi, що переважають на даному етапi розвитку суспiльства
20. Особистiсть, яка характеризується сукупнiсть вiдносно сталих характеристик особистостi, якi найчастiше зустрiчаються в певнiй спiльнотi
22. Сукупнiсть властивостей особистостi, що визначають типовi способи її реагування на життєвi обставини
По вертикали
1. Вид соцiального статусу, одержаний завдяки волi i зусиллям самого iндивiда
2. Процес становлення особистостi, освоєння iндивiдом певної системи знань i цiнностей, ролей, норм i зразкiв поведiнки, притаманних певному суспiльству, соцiальнiй спiльнотi, групi, якi дають йому змогу функцiонувати як повноцiнному членовi суспiльства
3. Вид соцiального статусу, одержаний незалежно вiд бажання, волi i зусиль iндивiда
4. Одна iз форм самореалiзацiї людини, означає прагнення iндивiда до високої оцiнки i самооцiнки своєї особи i зумовлена цим вiдповiдна поведiнка
5. Рiвень соцiалiзацiї, що визначає готовнiсть людини дiяти певним чином для досягнення власних цiлей, узгоджених з цiлями дiяльностi спiльноти
6. Соцiальний статус, який характеризує становище людини в малiй (первиннiй) групi, що обумовлюється тим, як ставляться до нього оточуючi
7. Особистiсть, яка iнтерiоризуючиосновнi цiнностi двох i бiльше конфлiктуючих соцiокультурних систем, переживає дискомфортнi почуття, якi виявляються у суперечливiй цим системам поведiнцi
9. Усвiдомлена потреба особистостi в досягненнi певних цiлей, бажаних умов дiяльностi, її ставлення до iнтересiв i цiннiсних орiєнтацiй тамїх оцiнка, пов’язанi з прагненням реалiзувати їх на практицi
10. Часткова iдентифiкацiя себе з iншими, усвiдомлення i вiдчуття власної iндивiдуальностi та унiкальностi, вiдкриття особистiстю самої себе
12. Стан, при якому iндивiд не може ефективно функцiонувати через внутрiшнє збентеження, яке виникає внаслiдок того, що iндивiд приймає суперечливi стандарти поведiнки, ролi, соцiальнi норми i виявляє лояльнiсть щодо iнших груп
14. Те особливе i специфiчне, що вирiзняєсодну людину зпомiж iнших включно з її природними, соцiальними, фiзiологiчними i психiчними, успадкованими та набутими якостями
15. Здатнiсть особистостi до свiдомої трудової i соцiальної дiяльностi, ступiнь цiлеспрямованого, планомiрного перетворення нею навколишнього середовища i самої себе
16. Усвiдомлювана дiяльнiсть людини, спрямована на удосконалення самої себе, вироблення у себе позитивних якостей, звичок, переконань i подолання негативних
17. Процес свiдомого цiлеспрямованого i систематичного формування особистостi, який здiйснюється у межах i пiд впливом соцiальних iнститутiв (сiм’ї, виховних i навчальних закладiв, установ культури, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї iт.iн.) з метою її пiдготовки до виконання соцiальних функцiй i ролей,до життєдiяльностi в рiзних сферах соцiальної практики
18. Соцiолог, притримувався думки, що iндивiдуальнiсть особистостi похiдна вiд надiндивiдуальних колективних феноменiв
21. Сукупнiсть, зобовязуючих принципiв, правил, еталонiв вимог, встановлених суспiльством, соцiальними спiльнотами чи уповноваженими субєктами для регулювання соцiальних вiдносин, дiяльностi i поведiнки соцiальних субєктiв на всiх рiвнях i у всiх сферах людської життєдiяльностi, визначаються, як соцiальнi
23. Люди та установи, дiючi соцiальнi субєкти, за допомогою яких людина соцiалiзується завдяки процесам навчання, комунiкацiї, прилучення до культури, визначаються як … соцiалiзацiїПохожие категории кроссвордов

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Дизайн (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Особистiсть (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)
3.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Психологiя взаємодiї людей в соцiальних групах (укр.)
4.
По маркетингу - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
5.
По предмету Маркетинг (укр.) - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)


Кроссворды по предмету Соцiологiя (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы