Готовый кроссворд по риторике - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. Чiтка, виразна вимова звукiв, складiв i слiв у повiльному й швидкому темпi мовлення
6. Суперечки, що виникають при обговореннi доповiдей, виступiв на зборах, засiданнях, конференцiях
7. Ставлення оратора до своєї iдеї (захоплення, пiднесення тощо), яке передається слухачам
9. Фiлософська течiя у грецiї
12. Довiд, доказ на захист факту, явища, положення
14. Усне, заздалегiдь пiдготовлене повiдомлення
15. Сукупнiсть рiзних звукiв, що утворюються за допомогою голосового (артикуляцiйного) апарата
16. Це зiставлення рiзних явищ, подiй, фактiв
По вертикали
1. Невербальний засiб спiлкування
2. Рухи м’язiв обличчя, в яких виражаються емоцiї та почуття людини
4. Шаблони, “затертi” вирази, яких слiд уникати в мовленнi
5. Iррацiональна самовiддача певнiй iдеї
6. Спосiб мислення вiд цiлого до конкретного, вiд загального до окремого
8. Логiчна модель, в якiй два судження призводять до висновку як третього судження
10. Ритмiко-мелодiйний малюнок мовлення
11. Коротка фраза, викликана необхiднiстю термiнового заперечення, уточнення, пiдтримки тощо
12. Промова на захист самого себе, яку писали для звинувачених давньогрецькi софiсти
13. Розгорнуте висловлювання однiєї особи, звернене до однiєї людини або певного колективу одночасно
17. Метод логiчного мислення,

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы