Готовый кроссворд по риторике - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
5. Коротка фраза, викликана необхiднiстю термiнового заперечення, уточнення, пiдтримки тощо
7. Суперечки, що виникають при обговореннi доповiдей, виступiв на зборах, засiданнях, конференцiях
9. Рухи м’язiв обличчя, в яких виражаються емоцiї та почуття людини
10. Це зiставлення рiзних явищ, подiй, фактiв
12. Фiлософська течiя у грецiї
13. Iррацiональна самовiддача певнiй iдеї
16. Усне, заздалегiдь пiдготовлене повiдомлення
17. Сукупнiсть рiзних звукiв, що утворюються за допомогою голосового (артикуляцiйного) апарата
19. Логiчна модель, в якiй два судження призводять до висновку як третього судження
По вертикали
1. Шаблони, “затертi” вирази, яких слiд уникати в мовленнi
2. Невербальний засiб спiлкування
3. Спосiб мислення вiд цiлого до конкретного, вiд загального до окремого
4. Довiд, доказ на захист факту, явища, положення
6. Метод логiчного мислення,
8. Ставлення оратора до своєї iдеї (захоплення, пiднесення тощо), яке передається слухачам
11. Ритмiко-мелодiйний малюнок мовлення
14. Промова на захист самого себе, яку писали для звинувачених давньогрецькi софiсти
15. Розгорнуте висловлювання однiєї особи, звернене до однiєї людини або певного колективу одночасно
18. Чiтка, виразна вимова звукiв, складiв i слiв у повiльному й швидкому темпi мовлення

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы