Готовый кроссворд по предмету Риторика (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Це другий роздiл риторики, в якому формулюються основнi поняття про предмет виступу i визначення правил оперування ними
3. Яка система аналiзу, яка фiксує позитивнi або негативнi прояви рiзних показникiв, а потiм дослiджує їх причинно-наслiдковi звязки, система працює за принципом « вiд симптому до причини»
4. Займається порiвняльним дослiдженням особливостей окремих термiнологiй з метою визначення спiльних рис та вiдмiнностей окремих термiносистем
5. Роздiл риторики, призначення якого — допомогти оратору запамятати змiст промови так, щоб не розгубити не тiльки фактичну iнформацiю, а й образнiсть, цiкавi подробицi
6. Сукупностi термiнiв конкретних галузей
8. Найвидатнiший Римський оратор
9. Напрям сучасної фiлософiї
10. Термiни, якi вживаються лише в однiй галузi науки, наприклад: прикладне програмне забезпечення тощо
12. Сукупнiсть термiнiв, тобто слiв або словосполучень, що висловлюють специфiчнi поняття з певної галузi науки, технiки чи мистецтва, а також сукупнiсть усiх термiнiв, наявних у тiй чи iншiй мовi
13. Це наука, що вивчає спецiальну лексику з точки зору її типологiї, походження, форми, значення i функцiонування, а також використання, упорядкування i творення
14. Складова науковоi роботи
15. Аналiз i … господарюючого субєкта є одним з найбiльш дiєвих методiв управлiння, основним елементом обґрунтування управлiнських рiшень
18. Таблицi, дiаграми, графiки, схеми та iн
19. Країна,славетна своїми теоретиками риторики
20. Призначення цього роздiлу полягає у тому, щоб пiдготувати оратора зовнiшньо i внутрiшньо
21. Назва яких методiв вiдображається змiстом «матричний, спектральний, виробничi функцiї, мiжгалузевий баланс»
23. Базова частина навчального плану в середньовiчнiй освiтi
24. Перший роздiл риторики, на якому розробляється етап задуму, намiрiв, iдей, формулювань, майбутнього вступу
По вертикали
2. Тi термiни, сферою вживання яких є майже всi галузевi термiнологiї, наприклад: напруга, потенцiал тощо
3. Займається вивченням проблем, що пов’язанi iз значенням (семантикою) спецiальних лексем, змiною значень i рiзноманiтними семантичними явищами – полiсемiєю, омонiмiєю, синонiмiєю, антонiмiєю i т. Д
7. Один iз критерiїв наукової роботи
11. Третiй роздiл риторики, в якому розкриваються закони мовного вираження теми виступу
16. Один iз способiв переконання за Арiстотелем
17. Один iз методiв що може бути використаний при дослiдженнi наукової роботи
22. Країна,славетна своїми практиками риторики

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы