Готовый кроссворд по предмету Риторика (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Базова частина навчального плану в середньовiчнiй освiтi
8. Аналiз i … господарюючого субєкта є одним з найбiльш дiєвих методiв управлiння, основним елементом обґрунтування управлiнських рiшень
10. Перший роздiл риторики, на якому розробляється етап задуму, намiрiв, iдей, формулювань, майбутнього вступу
11. Це наука, що вивчає спецiальну лексику з точки зору її типологiї, походження, форми, значення i функцiонування, а також використання, упорядкування i творення
19. Напрям сучасної фiлософiї
22. Це другий роздiл риторики, в якому формулюються основнi поняття про предмет виступу i визначення правил оперування ними
24. Країна,славетна своїми теоретиками риторики
По вертикали
2. Складова науковоi роботи
3. Роздiл риторики, призначення якого — допомогти оратору запамятати змiст промови так, щоб не розгубити не тiльки фактичну iнформацiю, а й образнiсть, цiкавi подробицi
4. Займається порiвняльним дослiдженням особливостей окремих термiнологiй з метою визначення спiльних рис та вiдмiнностей окремих термiносистем
5. Один iз критерiїв наукової роботи
6. Назва яких методiв вiдображається змiстом «матричний, спектральний, виробничi функцiї, мiжгалузевий баланс»
7. Найвидатнiший Римський оратор
9. Сукупностi термiнiв конкретних галузей
10. Країна,славетна своїми практиками риторики
12. Тi термiни, сферою вживання яких є майже всi галузевi термiнологiї, наприклад: напруга, потенцiал тощо
13. Призначення цього роздiлу полягає у тому, щоб пiдготувати оратора зовнiшньо i внутрiшньо
14. Займається вивченням проблем, що пов’язанi iз значенням (семантикою) спецiальних лексем, змiною значень i рiзноманiтними семантичними явищами – полiсемiєю, омонiмiєю, синонiмiєю, антонiмiєю i т. Д
15. Термiни, якi вживаються лише в однiй галузi науки, наприклад: прикладне програмне забезпечення тощо
16. Таблицi, дiаграми, графiки, схеми та iн
17. Сукупнiсть термiнiв, тобто слiв або словосполучень, що висловлюють специфiчнi поняття з певної галузi науки, технiки чи мистецтва, а також сукупнiсть усiх термiнiв, наявних у тiй чи iншiй мовi
18. Яка система аналiзу, яка фiксує позитивнi або негативнi прояви рiзних показникiв, а потiм дослiджує їх причинно-наслiдковi звязки, система працює за принципом « вiд симптому до причини»
20. Один iз способiв переконання за Арiстотелем
21. Третiй роздiл риторики, в якому розкриваються закони мовного вираження теми виступу
23. Один iз методiв що може бути використаний при дослiдженнi наукової роботи

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы