Готовый кроссворд по психологии - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Комплiмент, при якому людина порiвнюється з чим не будь найдорожчим для того, хто робить комплiмент
8. Один з видiв слухання
12. – це пiдвищення чутливостi в результатi взаємодiї аналiзаторiв, а також систематичних вправ
13. Поширена в психологiї категоризацiя рис особистостi
17. Вчення про конфлiкт, його генезу, протiкання, наслiдки тощо
20. Додаткове вiдчуття, яке виникає пiд впливом подразника, наприклад, кольоровий слух, коли звук викликає не тiльки слуховi вiдчуття, а й кольоровi
23. Одна з основних властивостей вiдчуттiв, їхня якiсна характеристика (колiр – у зорi, тон i тембр – у слуху, характер запаху – у нюху тощо)
По вертикали
1. Спiлкування, яке дозволяє перейти вiд егоцентричної фiксованої на собi установки до установки на спiврозмовника
3. Методика графiчного зображення основних складових конфлiкту для аналiзу поведiнки учасникiв
4. Один з прийомiв рефлексивного слухання
5. Психологiчна стратегiя захисту, предбачає партнерство та спiвпрацю, вмiння iти на компромiс
6. Складний нервовий апарат, який здiйснює функцiю аналiзу i синтезу подразнень зовнiшнього та внутрiшнього середовища органiзму
7. Тип темпераменту: людина дуже емоцiйна, чутлива, яка глибоко переживає свої невдачi, має схильнiсть до самозаглиблення
9. Вираження поважного вiдношення до людини, умiння тримати себе в рамках пристойностi навiть в конфлiктних ситуацiях
10. Емоцiйна … - вмiння вiрно роспiзнавати, оцiнювати та виражати емоцiї
11. Конфлiкт, який спияє прийняттю аргументованих рiшень та розвитку взаємовiдносин
14. Порiг розрiзнення – найменша змiна в силi подразника, яка може бути вiдображена цим аналiзатором
15. Спiлкування, яке передбачає вплив на партнера з метою досягнення власних прихованих прагнень
16. Здатнiсть скоювати безкориснi вчинки, не допускати приниження заради матерiальної чи iншої вигоди
17. Слова, дiї або бездiяльнiсть, якi спричиняють виникнення та розвиток конфлiкту
18. Функцiя спiлкування, яка полягає у передачi способiв дiяльностi, оцiнок iнформацiї, тощо
19. Етикет який є сукупнiстю загальноприйнятих в армiї правил та норм поведiнки вiйськових в усiх сферах життєдiяльностi
21. Вiдчуття мiри, перевищення якої може образити людину або не дати їй зберегти обличчя в скрутнiй ситуацiї
22. Спiлкування, необхiдне для пiдтримки, зберiгання та розвитку органiзму
24. Динамiчна характеристика психiчних процесiв та поведiнки людини, що проявляється в її швидкостi, iнтенсивностi, смiливостi, тощоПохожие категории кроссвордов

1.
История психологии
2.
Отрасли психологии
3.
Основы психологии и педагогики
4.
Основные методы психологии
5.
Методика преподавания психологии

Похожие кроссворды

1.
По психологии - История психологии
2.
По психологии - Отрасли психологии
3.
По педагогике - Основы психологии и педагогики
4.
По психологии - Основные методы психологии
5.
По психологии - Методика преподавания психологии


Кроссворды по психологии

- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ч -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы