Готовый кроссворд по психологии - на тему "Наукова дiяльнiсть (укр.)"

 
По горизонтали
4. Етап онтогенетического розвитку iндивiда вiд народження до повної соцiальної й психологiчної зрiлостi
8. Включення нової iнформацiї як складена частина у вже iснуючi в iндивiда схеми дiї
9. Усяка модифiкацiя схеми дiї або структури, що вiдбувається пiд впливом нових властивостей обєкта
13. Перехiд ззовнi усередину, перетворення зовнiшнiх, предметних дiй у внутрiшнi, розумовi
16. Вiдмова виконувати пропонованi вимоги або здiйснення протилежних дiй
18. Частина гносеологiї, що вивчає походження й розвиток наукового знання
20. Систематичнi помилки, iлюзiї пiзнання, викликанi безпосередньою точкою зору, що субєкт, що пiзнає, уважає абсолютно щирою, не вмiє координувати її з iншими точками зору, не розумiє пiдстав, на яких вона будується
По вертикали
1. Психiчний стан, що виникає внаслiдок реальної або уявлюваної неможливостi досягнення мети
2. Виникаюча в досвiдi iндивiда закономiрний звязок мiж двома змiстами свiдомостi (вiдчуттями, поданнями, думками, почуттями й т.п.), що виражається в тiм, що поява у свiдомостi одного зi змiстiв спричиняє й поява iншого
3. Пристосовництво, пасивне прийняття iснуючого порядку, вiдсутнiсть власної позицiї, безпринципне й некритичне проходження будь якому зразку, що володiє найбiльшою силою тиску
4. Вiдсутнiсть умов для задоволення потреб органiзму
5. Властивiсть нервової системи, що характеризується швидкiстю виникнення й припинення нервових процесiв
6. Усвiдомлення людиною себе як iндивiдуальностi, у тому числi свого положення у свiтi й своїх вiдносинах до рiзноманiтних явищ i обєктiв
7. Недостатнi рухливiсть, перемикаємiсть мотивацiйних установок, дiй, розумових процесiв стосовно мiнливих вимог середовища
10. Вiдтворення в дiї поводження моделi
11. Характеристика логiчного мiркування: якщо а = в, а в = с, то а = с
12. Розумiння самого себе, своїх можливостей i прагнень, розумiння свого мiсця в людському суспiльствi й своєму призначеннi в життi
14. Перехiд вiд внутрiшнього, розумового плану дiї до зовнiшнього, реалiзованому у формi прийомiв i дiй iз предметами
15. Наука про закономiрностi розвитку й функцiонування психiки як особливої форми життєдiяльностi
16. Особливий вид впливу, а саме: цiлеспрямований, неаргументований вплив однiєї людини на iншу чи на групу людей. за навiювання здiйснюється процес передачi iнформацiї, заснований на її некритичному сприйняттi. навiювання являє собою переважно емоцiйновольовий вплив
17. Стратегiя дослiдження, спрямована на цiлеспрямоване й систематичне сприйняття й фiксацiю фактiв у розвитку психiчних процесiв i в поводженнi
18. Створення системи умов для вiдтворення психiчного явища з метою його наступного якiсного й кiлькiсного аналiзу
19. Прийняття на себе ролi iншої людини, уподiбнення себе значимому iншому як зразку на основi емоцiйного звязку з ним
21. Обман почуттiв, помилкове сприйняття, що виникає без вiдповiдного зовнiшнього роздратування
22. Подання обєкта за допомогою iншого матерiалу, що дозволяє людинi краще орiєнтуватися у властивостях вихiдного обєктаПохожие категории кроссвордов

1.
Антимонопольна дiяльнiсть (укр.)
2.
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть (ЗЕД) (укр.)
3.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
4.
Аудит (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть (укр.)
2.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Господарське право, як галузь права, як дiяльнiсть (укр.)
3.
По предмету Системи технологiй (укр.) - Прогнозування та планування науково-технiчного прогресу (НТП). Iнновацiйна дiяльнiсть в Українi (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по психологии

- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ч -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы