Готовый кроссворд по психологии - на тему "Комунiкативнi процеси у навчаннi (укр.)"

 
По горизонтали
2. Механiзм самопiзнання у процесi спiлкування, в основi якого лежить здатнiсть людини уявляти, як вона сприймається партнером по спiлкуванню
3. Механiзм мiжособистiсної взаємодiї, пов’язаний у першу чергу з когнiтивними процесами, який забезпечує формування спiльного значеннєвого поля учасниками взаємодiї, об’єд¬нання iнтересiв сторiн, вироблення подiбного бачення завдань у конкретнiй ситуацiї
5. Одиниця взаємодiї партнерiв по спiлкуванню, що супроводжує визначення позицiй кожного
7. Практичний метод з галузi мiжособистiсної комунiкацiї
8. Спосiб пiзнання iншої людини, за якого припущення про її внутрiшнiй стан будується на основi спроб поставити себе на мiсце партнера по спiлкуванню
10. Особливий вид впливу, а саме: цiлеспрямований, неаргументований вплив однiєї людини на iншу чи на групу людей. за навiювання здiйснюється процес передачi iнформацiї, заснований на її некритичному сприйняттi. навiювання являє собою переважно емоцiйно-вольовий вплив
12. Такий механiзм сприйняття i розумiння iншого, коли пiзнання iншого вiдбувається через «вiдчуття» в iншого, «перевтiлення в нього», «вживання в його свiт», «спiвчутливу iдентифiкацiю»
По вертикали
1. Короткочасний, специфiчно мотивований i органiзований процес пред’явлення iнформацiї про себе у вербальнiй i невербальнiй поведiнцi
4. Деякий стiйкий образ будь-якого явища чи людини, який використовують, як певне «скорочення», у взаємодiї з цим явищем
6. Специфiчна мiжособистiсна взаємодiя людей як членiв суспiльства, представникiв певних соцiальних груп, що здiйснюється на основi вiдображення соцiальної дiйсностi. спiлкування — процес взаємодiї i взаємин суб’єктiв (особистостей, соцiальних груп), у якому вiдбувається взаємообмiн дiяльнiстю, iнформацiєю, емоцiями, навичками, умiннями, а також вольовий контакт
9. Виникнення важкорозв’язуваних протирiч, зiткнення протилежних iнтересiв на пiдставi суперництва, вiдсутностi взаєморозумiння з рiзних питань, зв’язаних з гострими емоцiйними переживаннями
11. Ситуативна провокацiя конфлiктної ситуацiї, що виникла в результатi збiгу обставин i зумовила привiд для конфлiктуПохожие категории кроссвордов

1.
Економетрика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Пiзнавальнi психiчнi процеси (укр.)
2.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Характеристика iнновацiй та iнновацiйної дiяльностi. Iнновацiйнi процеси (укр.)
3.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Iнтеграцiйнi процеси в країнах Пiвнiчної i Пiвденної Америки, Азiї та Африки (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По предмету Природознавство (укр.) - Загадки (укр.)


Кроссворды по психологии

- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ч -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы