Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему "Вiк (укр.)"

 
По горизонтали
4. Одночасне оволодiння дитиною двома мовами
8. Фактори пренатального розвитку дитини, що викликають вiдхилення у її фiзичному та психiчному розвитку
10. Рухливiсть, здатнiсть до швидких змiн
12. Властивiсть особистостi змiнювати, пристосовувати свої погляди, поведiнку у вiдповiднiсть до вимог навколишнього соцiального середовища
17. Явище несприймання чи опору дитини виховному впливу дорослих, що має стiйкий характер i потребує спецiальних корекцiйних психолого-педагогiчних заходiв
24. Перша стадiя соцiального розвитку, в якiй дитина задовольняється грою наодинцi
По вертикали
1. Надмiрна зацикленiсть людини на станi свого здоровя, стурбованiсть через уявнi хвороби або перебiльшення реальних проблем фiзичного стану людини. Iпохондрiя бiльш характерна для людей похилого вiку
2. Лiнiя розвитку, що веде до стану зрiлостi
3. Негнучкiсть, жорсткiсть мислення чи поведiнки людини за необхiдностi адаптуватись до змiн
5. Надмiрнi вимоги молодих людей до моралi i поведiнки себе та iнших, категоричне ставлення до дiйсностi
6. Сукупнiсть фiзичних, психiчних та поведiнкових властивостей, якi суспiльство визначає як суто жiночi
7. Незвязне, нерозбiрливе мовлення немовляти, 2) стадiя розвитку мовлення немовляти, що виявляється у несвiдомому вимовляннi окремих складiв i призначена для тренування мовленнєвого апарату дитини
9. Друга стадiя соцiального розвитку, в якiй дитина надає перевагу спiлкуванню з представниками своєї статi
11. Форма поведiнки людини, яка виявляється у копiюваннi, вiдтвореннi дiй, поглядiв чи виявiв характеру iнших осiб
13. Галузь вiкової психологiї, що вивчає психологiчнi особливостi людей похилого вiку
14. Компонент кохання, що виявляється у психологiчнiй привабливостi iншої людини як особистостi
15. Явище уповiльнених темпiв фiзичного та фiзiологiчного розвитку дитини, пiдлiтка чи юнака, вiдставання вiд середньостатистичної норми
16. Завершальна стадiя соцiального розвитку, в якiй людина прагне створити та пiдтримувати звязки з представниками обох статей
18. Сукупнiсть своєрiдних неповторних рис та особливостей людини, що вiдрiзняє її вiд iнших осiб. Iндивiдуальнiсть проявляється на iндивiдному рiвнi - фiзичнi та фiзiологiчнi ознаки (зовнiшнiсть, зрiст) i особистiсному - психологiчнi якостi (iнтелект, характер, здiбностi тощо)
19. Специфiчна орiєнтацiя людини на саму себе, зосередженiсть на власних психiчних проявах. Егоцентризм буває тимчасовим вiковим, але в умовах неправильного формування особистостi може переростати в егоїзм. За змiстом егоцентризм проявляється в пiзнавальнiй сферi людини (сприймання, мислення надмiру субєктивного характеру), моральнiй (оцiнка намiрiв та вчинкiв iнших людей через проекцiю власної особистостi) та комунiкативнiй (передача субєктом iнформацiї iншим людям iз накладанням власних поглядiв)
20. Набiр рис людини, якi суспiльство традицiйно вважає чоловiчими
21. Схильнiсть пiдлiткiв переймати та розповсюджувати iнтереси, захоплення ровесникiв, яка має поверховий та швидкоплинний характер
22. Тип тiсних позитивних емоцiйних стосункiв особистостi з iншою людиною, що приносить взаємне задоволення, сприяє формуванню iдентичностi та збереженню iндивiдуальностi
23. Одна iз центральних психологiчних категорiй, якiсть iндивiда як свiдомої, залученої до повноцiнних суспiльних взаємин особи. Особистiсть є набутою якiстю iндивiда, вона формується за рахунок взаємодiї бiологiчного, соцiального факторiв та активностi самої людини
25. Властивiсть особистостi, що характеризується переважною спрямованiстю психiки людини на свiй внутрiшнiй свiт. Iнтроверсiя є протилежною екстраверсiї

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы