Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему "Психологiя трудових вiдносин (укр.)"

 
По горизонтали
2. Опис вимог до психiки людини
3. Той керiвник чи службовець, про якого кажуть сам собi на умi
4. Повага до самого себе, до своєї особи
5. Поняття, вироблене для вiдображення бiо-соцiальної природи людини, розгляду її як iндивiда
6. Синонiм самолюбства
7. Вид довгострокового планування персоналу
9. Заохочення колективiв пiдприємств i окремих працiвникiв до пiдвищення ефективностi трудової дiяльностi
11. Режим управлiння, за якого єдиним легiтимним джерелом управлiння в органiзацiї є колектив
12. Детальний опис потрiбної особи для роботи
13. З якою наукою пов’язана психологiя вищої школи
16. людина, реакцiї i поведiнку якої в основному визначають зовнiшнi враження, а не внутрiшнi переживання
17. Вiдокремлення в межах певної професiї й характеризується вiдносно вузьким рiзновидом трудової дiяльностi
18. Короткi текстовi повiдомлення, котрi мiстять рiзну за призначенням iнформацiю
19. Перелiк i опис загальнотрудових i спецiальних умiнь та навичок, необхiдних для виконання певної професiйної дiяльностi
20. метод стимулювання дiяльностi i поведiнки
22. Синонiм рiзноманiтностi
23. Впевненiсть у собi i своїх дiях
24. Людина, яка вас добре знає i якi може рекомендувати вас як доброго працiвника
По вертикали
1. Як називається форма навчання, де основним при органiзацiї освiтнього процесує самостiйна робота людини, що навчається
2. система мотивiв, що спонукають особистiсть дiяти вiдповiдно до своїх поглядiв, принципiв, свiтогляду
8. Форма управляння пiдприємством, де вищi повноваження належить одному субєктовi
10. Перелiк керiвних посад, замiщення яких здiйснює не начальник даного вiдомства, а вищий орган
14. Наука про формування iмiджу людини, предмета (товару), органiзацiї
15. вольова якiсть, що виявляється в умiннi людини активно викликати дiї, потрiбнi для подолання труднощiв, i енергiйно дiяти пiд час досягання мети
21. Прагнення бути в товариствi iнших людей, потреба людини в створеннi теплих, емоцiйно значимих стосункiв з iншими людьмиПохожие категории кроссвордов

1.
Психологiя i педагогiка (укр.)
2.
Соцiальна психологiя (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Пiдприємство в системi ринкових вiдносин (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
3.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)
4.
По психологии - Психологiя студентської групи (укр.)
5.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Психологiя взаємодiї людей в соцiальних групах (укр.)


Кроссворды по предмету Психологiя (укр.)

- В -
- Е -
- Л -
- М -
- О -
- О -
- П -
- С -
- У -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы