Готовый кроссворд по предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - на тему "Психологiя взаємодiї людей в соцiальних групах (укр.)"

 
По горизонтали
9. Ворожiсть, войовничiсть, войовничий запал
10. сучасний тип правової держави, що поєднує волю i владу з метою забезпечення благополуччя особистостi i благоденства суспiльства.
16. Засмученiсть, зажуренiсть
18. Сучаснi моделi корпоративної соцiальної вiдповiдальностi це американська; японська та...
20. Негативний стан органiзму, почуття, якi виникають при блокуваннi цiлей, що їх особистiсть намагається досягнути, почуття розчарування, крах надiї
23. Стан, що виникає внаслiдок реальної або уявної перешкоди, на шляху до досягнення мети. Стан дезорганiзацiї свiдомостi й дiяльностi, спричинений обєктивно нездоланними або пережитими перешкодами до бажаної мети. Внутрiшнiй конфлiкт особистостi мiж її спрямованiстю й обєктивними можливостями, з якими особистiсть не згодна
По вертикали
1. Назва групи, в якiй мiжособиснi вiдносини, що iснує опосередковано особисто значимим, але соцiальною за своєю установкою змiстом дiяльностi
2. ... вiдповiдальнiсть- дiалектичний взаємозв'язок мiж особою та суспiльством, що характеризується взаємними правами та обов'язками з виконання приписiв соцiальних норм та покладенням рiзноманiтних засобiв впливу у разi її порушення.
3. Зосередження уваги на визначеному об’єктовi i вiдсторонення її вiд всього другорядного
4. Здатнiсть людини протистояти негативним або несприятливим обставинам, недугам
5. Фундаментальна ознака людської культури, яка полягає у взаємозв’язку, взаємоспiлкуваннi людей на основi обмiну певною iнформацiєю
6. Мотивацiйний стан, повязаний з потребою у спiлкуваннi, в емоцiйних контактах
7. Що характеризує мiру внутрiшньої єдностi групи i здiбнiсть в разi необхiдностi протистояти зовнiшнiм силам
8. Втрата впевненостi в собi, непевнiсть, розгубленiсть
10. Упорядкування знань на пiдставi гранично широких спiльних ознак груп обєктiв
11. Суть ... полягає в тому, щоб кожна людина могла усвiдомити прiоритетнi загальнолюдськi цiнностi, знала про основнi джерела порушення природної рiвноваги, вiддавала собi звiт за скоєне як перед собою, так i перед сiм’єю, суспiльством, державою в цiлому.
12. Самозумовлений стан
13. Розподiл предметiв, явищ, понять за класами, видами,
14. Вид мiжособистих вiдношень, якi складаються на основi персональних контактiв, конкретно - почуттєвого сприйняття i реальної взаємодiї людей
15. Як називається в малих групах наявнiсть спiлкування, яке супроводжує їх функцiонування, пiдтримує їх структуру i органiзацiйну цiлiснiсть, допомагає адаптуватися до умов оточуючогоi природного середовища, що змiнюється, i досягти цiлей спiльної дiяльностi
17. Вид органiзацiї, при якiй спонтанно органiзовується група людей, якi вступають в регулярнi взаємодiї для досягнення певної мети, органiзацiя за принципом симпатiї, iнтересiв i за тим, чому разом з членами групи вiддається перевага
19. Рiзновид соцiального впливу, який використовується для прихованого впровадження в психiку жертви цiлей, бажань, намiрiв, вiдносин або установок манiпулятора, якi не збiгаються з актуально iснуючими потребами жертви
21. Що сприяє створенню iлюзiї єдиної думки
22. цiльовий орiентир американської модели ... компанiї
23. Процес розвитку всього живого (вiд рослин до тварин, а вiд них - до людини)

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы