Готовый кроссворд по предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - на тему "Психологiя взаємодiї людей в соцiальних групах (укр.)"

 
По горизонтали
6. Нервове збудження, сильне занепокоєння, зумовлене чим-небудь, чеканням чогось. Неприборканий вияв якогось почуття
8. Мотивацiйний стан, повязаний з потребою у спiлкуваннi, в емоцiйних контактах
9. Як називається в малих групах наявнiсть спiлкування, яке супроводжує їх функцiонування, пiдтримує їх структуру i органiзацiйну цiлiснiсть, допомагає адаптуватися до умов оточуючогоi природного середовища, що змiнюється, i досягти цiлей спiльної дiяльностi
16. Це застосування основних принципiв ведення бiзнесу та пiдприємництва до соцiальних проблем.
23. Вплив одного члена групи на iнших, який виник спонтанно
24. Засмученiсть, зажуренiсть
По вертикали
1. Цiльовий орiентир американської модели спрямований на ... компанiї
2. цiльовий орiентир американської модели ... компанiї
3. Вiдповiдальнiсть людини може бути ... та зовнiшня.
4. Прагнення довiдатися щось, у всiх, навiть несуттєвих подробицях, вияв iнтересу до чогось, немотивована допитливiсть
5. Стан, що виникає внаслiдок реальної або уявної перешкоди, на шляху до досягнення мети. Стан дезорганiзацiї свiдомостi й дiяльностi, спричинений обєктивно нездоланними або пережитими перешкодами до бажаної мети. Внутрiшнiй конфлiкт особистостi мiж її спрямованiстю й обєктивними можливостями, з якими особистiсть не згодна
7. Вид органiзацiї, при якiй спонтанно органiзовується група людей, якi вступають в регулярнi взаємодiї для досягнення певної мети, органiзацiя за принципом симпатiї, iнтересiв i за тим, чому разом з членами групи вiддається перевага
10. ... функцiя екологiчної вiдповiдальностi полягає у вiдшкодуваннi збиткiв, завданих навколишньому природному середовищу у грошовому чи натуральному виразi.
11. Що проявляється в формi виклику суспiльнiй думцi з цiллю привернення уваги до самоствердження групи
12. Пригноблений, пригнiчений стан, який супроводжується спадом сил, байдужим ставленням до навколишнього. Стан повної фiзичної i нервово-психiчної розслабленостi, яка настає пiсля важких хвороб, сильної перевтоми, потрясiнь
13. Який принцип лежить в основi формування i реалiзацiї спiльної дiяльностi
14. Що сприяє створенню iлюзiї єдиної думки
15. Що характеризує мiру внутрiшньої єдностi групи i здiбнiсть в разi необхiдностi протистояти зовнiшнiм силам
16. дiалектичний взаємозв'язок мiж особою та суспiльством, що характеризується взаємними правами та обов'язками з виконання приписiв соцiальних норм та покладенням рiзноманiтних засобiв впливу у разi її порушення
17. Вид мiжособистих вiдношень, якi виникають в результатi такого спiлкування, при якому люди зясовують продукти їх дiяльностi, iнструментальнi засоби спiлкування та суспiльну думку
18. Невдоволення необґрунтованим придушенням самостiйностi, прагнення будь-що зробити по-своєму, усупереч розумним доказам. Стан, зумовлений мотивом самоствердження
19. ... вiдповiдальнiсть настає у випадку порушення корпоративних правил, якi прийнятi певною соцiальною структурою та не мають правового значення. Вiдображається у осудi членами корпорацiї чи виразi недовiри порушнику.
20. Назва групи, в якiй iснують мiжособиснi вiдносини i вона опосередковується особисто значимим змiстом дiяльностi
21. Сучаснi моделi корпоративної соцiальної вiдповiдальностi це американська; японська та...
22. ... вiдповiдальнiсть- дiалектичний взаємозв'язок мiж особою та суспiльством, що характеризується взаємними правами та обов'язками з виконання приписiв соцiальних норм та покладенням рiзноманiтних засобiв впливу у разi її порушення.

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы