Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Об’єднання осiб (учасникiв), яке має устрiй визначений в установчих документах а управляється його учасниками. Товариство може бути створене й однiєю особою.
9. У якiй теорiї практично усi громадськi процеси, у тому числi i утворення держави, завжди обумовлено зростанням населення, що проживає на певнiй територiї, яким треба управляти
13. Право … - це закрiплена нормами права за власником можливiсть визначити долю належної йому речi шляхом знищення, вiдчуження або передачi її в тимчасове володiння iншим особам
17. Остаточне затвердження мiжнародного договору компетентним органом державної влади, пiсля чого цей договiр набирає юридичної сили
21. Акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження
24. Форма правлiння,при якiй вища державна влада належить обраним на певний строк органам влади
По вертикали
2. Голосування населення всiєї держави або певної її частини,з метою вирiшення найважливiших питань державного i суспiльного життя
3. Якщо майно заповiдалося синовi з покладанням на нього обов'язку надати житловий будинок або окрему кiмнату в ньому в пожиттєве користування дружинi спадкодавця, вона й набувала особистий сер­вiтут вiдносно об'єкта, який перейшв до сина. Порiвняно з речовими особистi сервiтути мали ту особливiсть, що прив'язувалися до певного суб'єкта i зберi­галися безстроково, а не довше нiж життя уповноваженого
4. Заходи, що дозволяють запобiгати появi колiзiй ще на стадiї пiдготовки.
5. Режим упорядкованостi, органiзованостi суспiльних вiдносин, що iснує в державi за умови належного дотримання законностi
6. Антидемократичний державний режим, за якого фактично панує одна полiтична партiя, яка зростається з державним апаратом, установлюються жорстка централiзацiя в управлiннi й партiйно-державний контроль за всiма сферами суспiльного життя
7. Мiжнародний документ, який визнає всi права людини по вiдношенню до дiтей вiд 0 до 18 рокiв. Прийнято 20 листопада 1989 року
8. Тварини, що мають рiзноманiтнi пристосування для життя у водi
10. Використання продуктiв бджiльництва в лiкуваннi захворювань людей i тварин та їх профiлактики
11. Це винна, протиправна,екологiчно небезпечна дiя, яка посягає на встановлений порядок використанняприродних ресурсiв, охорони навколишнього природного середовища та порушуєекологiчнi i пов’язанi з ними iншi права людини i вимоги екологiчної безпеки.
12. Тварин - це процес їх нумерацiї, присвоєння кличок, фотографування тощо, що забезпечує можливiсть формування iнформацiї про кожну тварину зокрема та встановлення вiдповiдностi цiєї iнформацiї данiй тваринi
14. Iснує три види правової поведiнки: неправомiрна, зловживання правом та
15. Поведiнка, що дотримує вимог прав, не виходить за його межi
16. Факт походження дитини вiд певного чоловiка (батька)
18. Як називається примусове безоплатне вилучення у власнiсть держави всього або частини майна, що належить громадяниновi
19. Особи, якi беруть участь у справi з метою захисту властих iнтересiв / для захисту прав та iнтересiв iнших осiб є єдиною групою субєктiв, якi мають ___________________________ зацiкавленiсть у результатi розгляду справи
20. Соцiально-правова категорiя, що вiдбиває здатнiсть людини до працi
22. Це рух документiв в установi вiд моменту створення або вiд одержання зi сторони до моменту передачi на зберiгання до архiву
23. Вид вiдповiдальностi, що прагне уникнути судового процесу або здiйснюється до нього
25. Власнiсть,яка за Конституцiєю України є власнiстю територiальної громадиПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
Травматизм (укр.)
4.
Попелюшка (укр)
5.
Весiлля (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Травматизм (укр.)
4.
По литературе - Попелюшка (укр)
5.
По предмету Свадьба - Весiлля (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)

- 1 -
- I -
- А -
- Б -
- Г -
- З -
- И -
- К -
- М -
- М -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ю -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы