Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "Кримiнальне право (укр.)"

 
По горизонтали
4. Злочини, що вiдносяться до злочинiв проти основ нацiональної безпеки України
7. Основна функцiя кримiнального права як галузi права
11. Кримiнально каране дiяння невеликої тяжкостi, яке не несе великої суспiльної небезпеки i за вчинення якого передбачене менш суворе покарання, нiж за злочин.
12. Умисне заподiяння сильного фiзичного болю або фiзичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або iнших насильницьких дiй з метою спонукати потерпiлого або iншу особу вчинити дiї, що суперечать їх волi
13. Людина, захоплена з метою змусити iнших осiб вчинити певнi дiї або утриматися вiд вчинення певних дiй заради звiльнення
15. Злочин, що полягає у таємному збираннi важливої державної чи економiчної iнформацiї на територiї iнших країн чи всерединi фiрм та компанiй
18. Вид субєкта злочину за ст. 154 Примушування до вступу в статевий звязок
19. Дiї лiкаря, якi проявляються ставленнi суб'єкта до наслiдкiв свого дiяння у виглядi недбальства i самовпевненостi.
25. Точна кримiнально-правова оцiнка, конкретної небезпечної дiї в суспiльствi. Вона заключається у встановленiй вiдповiдностi мiж ознаками абсолютної небезпечно-суспiльної дiї i ознаками, передбаченого в нормах кримiнального закону
По вертикали
1. Навнiсть умислу або необережностi у дiях особи називають
2. Що характеризує сутьнiсть кримiнального права
3. Найвища мiра покарання в Українi
5. Встановлена законом особлива мiра державного примушування, яка мiстить у собi кару, застосовується лише за вироком суду до особи, винної у вчиненнi злочину, виражає вiд iменi держави засудження злочину i особи, що його вчинила, та тягне за собою судимiсть
6. Суспiльно небезпечна дiяльнiсть, яка полягає у свiдомому, цiлеспрямованому застосуваннi насильства шляхом захоплення заручникiв, пiдпалiв, убивств, тортур, залякування населення та органiв влади або вчинення iнших зазiхань на життя чи здоровя нi в чому не повинних людей або погрози вчинення злочинних дiй з метою досягнення злочинних цiлей
8. Форма дiї яка вiдноситься до обєктивної сторони злочину Захоплення заручникiв
9. Функцiї подiляються на основнi та ...
10. Злочини, що вiдносяться до злочинiв проти основ нацiональної безпеки України
14. Одна з фундаментальних галузей права, законодавства, наука (доктрина) i навчальна дисциплiна.
16. З скiльки рокiв наступає понижений вiк кримiнальної вiдповiдальностi?
17. Статевi зносини iз застосуванням фiзичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпiлої особи
20. Форма у якiй може вчинятися заподiяння смертi iншiй особi
21. Для визначення тяжкостi тiлесних ушкоджень застосовуються медичний та … критерiї
22. Є дiєю умисного спричинення власної смертi
23. Загальний вiк кримiнальної вiдповiдальностi
24. Злочини спричиняє за собою вiдповiдне кримiнальне покаранняПохожие категории кроссвордов

1.
Кримiнальне право (укр.)
2.
Кримiнальне право України (укр.)
3.
Аграрне право (укр.)
4.
Мiжнародне право (укр.)
5.
Цивiльне право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Громадянське право (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Фiнансове право (укр.)
4.
По гражданскому праву - Право власностi (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Банкiвське право (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)

- 1 -
- I -
- А -
- Б -
- Г -
- З -
- И -
- К -
- М -
- М -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ю -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы