Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "Iнтелектуальна власнiсть (укр.)"

 
По горизонтали
3. Процес запису звукової iнформацiї з метою її збереження i подальшого вiдтворення
6. Людина, iнтелектуальною, творчою дiяльнiстю якої створений винахiд
9. Iдея, товар або технологiя, запущенi у виробництво i представленi на ринку
10. Копiрайтосприможна робота, що складається iз зборiв ранiше iснуючого матерiалу
12. Проводяться з метою отримання i розумiння нових знань
16. Людина, яка створила сорт
18.
24. Зазвичай служать для розпiзнавання пiдприємств i видiлення їх серед iнших. Якщо товарний знак дозволяє вiдрiзняти товари або послуги пiдприємства, то фiрмове найменування указує на пiдприємство без якого-небудь посилання на тих, що поставляються їм на ринок товари або послуги i характеризує репутацiю i положення пiдприємства в цiлому. Отже, фiрмове найменування є цiнним надбанням того пiдприємства, якому воно належить. Це найменування служить також корисним джерелом iнформацiї для споживачiв. То
По вертикали
1. Охоронний документ на торгову марку
2. Обєкт сумiжних прав
4. Вiдеозапис на вiдповiдному матерiальному носiєвi виконання
5. Довгостроковi вкладення засобiв в рiзнi галузi економiки з метою отримання прибутку
7. Першiсть у подачi заявки
8. Цiлеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось якiсно нове, що вiдрiзняється неповторнiстю, оригiнальнiстю, унiкальнiстю. Чим вище iнтелектуальний потенцiал iндивiдуума, тим цiннiше результати його творчої дiяльностi
10. Спецiальна мiра цивiльно-правової вiдповiдальностi, вживана при порушеннi авторських прав, яка полягає у виплатi правовласниковi грошових коштiв
11. Процес отримання ранiше невiдомих даних
13. До обєктiв якої власностi належить авторське право
14. Зображення, яке змiнюється в залежностi вiд кута, пiд яким ви на нього дивитися, вид торговельної марки
15. Один з видiв передачi обєктiв iнновацiйної дiяльностi
17. Субєкт авторського права, що володiє винятковим правом на твiр, яке прейшло до нього вiд автора на рiзних пiдставах
19. Авторське право на твiр створений спiльною творчою працею двох i бiльше осiб
20. Випуск в обiг екземплярiв твору з вiдома автора
21. Результат науково-технiчної творчостi - зразок
22. Договiр, за умовами якого одна сторона (правоволодiлець) зобовязується надати iншiй сторонi (користувачевi) за винагороду на строк або без визначення строку право використання в пiдприємницькiй дiяльностi користувача комплекс виключних прав на торговельну марку, належних правоволодiльцевi
23. Особа, яка найняла працiвника за трудовим договоромПохожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Власнiсть (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Контроль (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)

- 1 -
- I -
- А -
- Б -
- Г -
- З -
- И -
- К -
- М -
- М -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ю -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы