Готовый кроссворд по правоведению - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Частина норми права, в якiй визначається певне правило поведiнки, тобто те, що субєкт повинен (або може) робити чи не робити
5. Вид систематизацiї законодавства, який перед­бачає змiстовну переробку (усунення розбiжностей i протирiч, скасу­вання застарiлих норм) нормативноправових актiв, що мають спiль­ний предмет i метод правового регулювання та створення нового систематизованого нормативноправового акту. Формами К. є: основи законодавства, кодекси, статути, положення, правила
6. Вiрнiсть обовязковi i зобовязанням, повага до iснуючого державного ладу, влади, вiрнiсть чинним законам.
7. Припущення про наявнiсть чи вiдсутнiсть певних фактiв, що спираються на звязок мiж фактами, якi припускаються, та такими, що iснують, i це пiдтверджується життєвим досвiдом
8. Правова форма дiяльностi держави та упов­новажених органiзацiй, яка спрямована на прийняття, змiну, призупи­нення чи скасування правових норм
9. Юридична категорiя встановленого законом вiку, з досягненням якого настає повна дiєздатнiсть громадянина, а також виникають права та обовязки. В Українi П. настає з 18 рокiв
10. Суспiльно небезпечне винне протиправне дiяння (дiя або бездiяльнiсть) делiктоздатного субєкта, за яке чинне законодавство передбачає юридичну вiдповiдальнiсть
12. Утвердження принципiв демократiї, встановлення демократичного ладу, здiйснення демократичних заходiв.
13. Часткова або повна вiдсутнiсть конкрет­ної правової норми, необхiдної для регулювання суспiльних вiдносин, якi входять у сферу правового регулювання. Див. Аналогiю закону та Аналогiю права
14. Особлива група людей, що займається розумовою працею
15. Передбачена чинним законодавством мож­ливiсть субєкта правовiдносин виконувати визначенi дiї або вимагати певних дiй вiд iншого субєкта правовiдносин
16. Вїзд до держави громадян iнших держав з метою постiйного або тимчасового проживання.
17. Ид систематизацiї законодавства, який перед­бачає створення, на основi кiлькох нормативноправових актiв, з од­ного i того ж питання, нового обєднаного акта, в якому нормативнi приписи розмiщуються в логiчному порядку пiсля редакцiйної оброб­ки, але без змiни змiсту
18. Вищий загальнонацiональний представницький орган держави, побудований на виборчих засадах
19. Належнiсть засобiв i предметiв виробництва народовi, а також вiдповiдним фiзичним або юридичним особам
21. Парламентська процедура притягнення до юриди­чної вiдповiдальностi вищих посадових осiб держави (включно прези­дента)
22. Спiльнiсть послiдовникiв тiєї чи iншої релiгiї на основi вiросповiдального пiдходу.
По вертикали
1. Захiд державного примусу, що застосовується за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненнi злочину, i поля­гає у передбаченому законом обмеженнi прав i свобод засудженого. Метою П. є виправлення засуджених, запобiгання вчиненню нових злочинiв, як засудженими, так i iншими особами
3. Це форма життєдiяльностi людей, яка склалась iсторично i вiдокремилась вiд оточуючої людей природи
4. Функцiя, метою якої є рацiональне використання трудових ре­сурсiв, стимулювання продуктивної та якiсної працi, змiцнення трудової дисциплiни тощо
8. Процес i результат розумової дiяльностi людини щодо пiзнання, сприйняття (оцiнка) права i вiдношення до нього як до соцiального явища
11. Передбачена чинним законодавством мож­ливiсть субєкта правовiдносин дiяти вiдповiдно до свого бажання або вимагати певних дiй вiд зобовязаного субєкта чи вимагати вiднов­лення порушеного права
13. Вступна частина законодавчого або iншого пра­вового акта, мiжнародної угоди, декларацiї тощо, у котрiй стисло ви­кладено мета, завдання даного акта, умови, мотиви, що спонукали до його написання та прийняття
17. Введення до складу виборного органу нових членiв за його власним рiшенням, без додаткових виборiв.
20. поступовий розвиток явища, предмета при збереженнi його сутнiсної визначеностi в процесi якiсно-кiлькiсних змiн.
Кроссворды по правоведению

- 1 -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- Ж -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Э -
- Ю -
- Я -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы