Готовый кроссворд по предмету Полiтологiя (укр.) - на тему "Полiтика (укр.)"

 
По горизонтали
5. безпосереднiй акт волевиявлення громадян пiд час виборiв. Складається з iдентифiкацiї (засвiдчення особи) виборця, отримання бюлетеня i власне голосування.
7. Як називаються субєкти полiтичної дiяльностi, якi самi приймають полiтичнi рiшення та органiзовують їх виконання
11. Один iз типiв легiтимностi (за Д. Iстоном), який опирається на вiру громадян у особистi якостi полiтичного лiдера, його спроможнiсть належно використовувати полiт. владу
17. Як називаються методи дослiдження полiтичної науки, якi включають в себе: системний, структурно-функцiональний, бiхевiористський, порiвняльний та iсторичний методи
24. Як називається пiдхiд до визначення полiтики, який розглядає полiтику як розподiл обовязкiв i повноважень у суспiльствi за умови їх узгодження, що забезпечує ефективнiсть держави i цiлiснiсть полiтичної системи
25. форма спiльного життя людей, якiй притаманне вiдтворення власної матерiальної та соцiально-полiтичної структури вiдносин на основi прiоритету властивих їй духовних норм, цiнностей та iдеалiв.
По вертикали
1. 28 червня 1996 року було прийнято.. . України
2. Який тип полiтичної влади за Б. Гаврилишином проявляється у високiй мiрi суспiльної згоди у суспiльствi, вiдсутностi гострих чвар та конфлiктiв, участi населення у прийняттi полiтичних рiшень, що поєднуюються з їх активною прихильнiстю до вироблених владою полiтичних курсiв, якi, зазвичай, реалiзуються ефективно
3. Наука по полiтику
4. Тип полiтичних технологiй, що сприяють форсуванню пiдтримки полiтичного рiшення значними масами населення
6. Стан, коли населення країни та мiжнародне спiвтовариство визнає правочиннiсть даної влади
8. полiтичний процес, на основi якого формується централiзм як управлiнська полiтична система з властивими їй вертикальною структурою та субординацiєю, концентрацiєю влади в єдиному центрi.
9. Тип полiтичної системи за Г. Алмондом
10. Тип полiтичної соцiалiзацiї, де взаємодiя мiж собою та державою вiдбувається на основi спiльних цiнностей, норм та iдеалiв, притаманних даному суспiльству
12. Як називається передача набутого iндивiдом полiтичного досвiду у полiтичну дiяльнiсть
13. Яка система добору полiтичних лiдерiв має вiдкритий характер, широке коло електорату, можливiсть самовисунення, антибюрократичний характер
14. Функцiя полiтологiї, завданням якої є вироблення рекомендацiй щодо поведiнки субєктiв полiтики
15. Результатом цiєї функцiї полiтологiї є перш за все гiпотеза, полiтологiчне прогнозування, якi грунтуються на обєктивних наукових даних. ()
16. Стан суспiльства, коли старi норми вiдхиленнi, а нових ще немає
18. Вид не альтернативної партiйної системи, за якої перемагає партiя, бо не має реальної конкуренцiї
19. Який суд має парво на офiцiйне тлумачення Конституцiї та законiв України
20. Як називається процес переходу у внутрiшню структуру особистостi виомг соцiальної полiтичної системи в ходi якого вiдбувається становлення людини як громадянина
21. Пiдхiд до трактування змiсту полiтичної влади, який розглядає її як здатнiсть досягати поставленої мети
22. Рiзновид директивних полiтичних технологiй, якi передбачають формування таких положень у програмi, якi б квалiфiковано акумулювали iнтереси рiзних соцiальних груп
23. Як називається бiльшiсть голосiв, яка використовуєтсья на референдумах

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы