Готовый кроссворд по предмету Податковий облiк (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Система оподаткування, вiдповiдно до якої в дiяльностi пiдприємства застосовуються всi законодавством податки та обовязковi, платежi, якi вiдповiдають галузi сферi дiяльностi пiдприємства тощо
5. Ставка податку, згiдно з якою розмiр податкових нарахувань встановлюється як фiксована величина стосовно кожної одиницi вимiру бази оподаткування
11. Функцiя оподаткування - складається в перерозподiлi суспiльних доходiв
14. Одна з особ яка є платником пдв
15. Сукупнiсть правил i процедур, якi забезпечують пiдготовку i надання iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства для задоволення потреб керiвництва пiдприємства та його менеджерiв пiд час прийняття управлiнських рiшень згiдно з вимогами його внутрiшнiх нормативно-правових документiв - … . облiк
17. Принцип, вiдповiдно до якого кожна особа зобов’язана сплачувати встановленi цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згiдно з положеннями цього Кодексу
19. Змiна строку сплати податку за наявностi пiдстав, з одноразовою або поетапної сплатою платником податкiв суми заборгованостi
21. Функцiя оподаткування, суть якої полягає в тому, що держава за рахунок надходжень - необхiдних коштiв до бюджетiв рiзних рiвнiв намагається покрити загальнодержавнi витрати
23. Функцiя оподаткування, суть якої полягає в участi держави у вiдтворювальному процесi, але не у формi прямого втручання, а шляхом керування потоками iнвестицiй в окремi галузi
По вертикали
1. Перевiрка, що здiйснюється за мiсцем фактичного провадження платником податкiв дiяльностi, розташування господарських або iнших об’єктiв права власностi такого платника
3. Ставка податку, згiдно з якою розмiр податкових нарахувань встановлюється у вiдсотковому або кратному вiдношеннi до одиницi вартiсного вимiру бази оподаткування
4. Загальний пдв, що нарахований платником податкiв i включений до робiт, послуг, якi надаються у звiтному перiодi - це певне зобовязання. Яке саме забов`язання
5. Ставка податку, згiдно з якою розмiр податкових нарахувань встановлюється як фiксована величина стосовно кожної одиницi вимiру бази оподаткування
6. Єдиний для всiх платникiв пдв податковий перiод
7. Сукупнiсть правил i процедур, якi забезпечують пiдготовку i передання iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та потоки грошових коштiв пiдприємства згiдно з вимогами чинного законодавства для задоволення потреб зовнiшнiх та внутрiшнiх користувачiв для прийняття ними економiчних рiшень - - … . облiк
8. Податкова перевiрка без попередження
9. Принцип, вiдповiдно до якого змiни до будь-яких елементiв податкiв та зборiв не можуть вноситися пiзнiш як за шiсть мiсяцiв до початку нового бюджетного перiоду, в якому будуть дiяти новi правила та ставки
10. Як називається податковий борг фiзичної особи, що понад 720 днiв перебуває у розшуку
11. Платниками податку є як фiзичнi, так i юридичнi особи, якi здiйснюють певну дiяльнiсть в Українi. Яку саме дiяльнiсть вони здiйснюють
12. Податки встановлюють вищi органи влади, їх стягнення є обовязковим на всiй територiї країни незалежно вiд того, до якого бюджету (державного чи мiсцевого) вони зараховуються
13. Перевiрка, предметом якої є своєчаснiсть, достовiрнiсть, повнота нарахування та сплати усiх податкiв та зборiв, а також дотримання валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових вiдносин з працiвниками i т.д
16. Облiк, який призначений для вiдображення iнформацiї про зобовязання пiдприємства з податкiв i зборiв перед бюджетами рiзних рiвнiв та здiйснення контролю за їх сплатою
18. Податкова перевiрка розрахунку та сплати окремого виду податкiв
20. Перевiрка, яка проводиться у примiщеннi органу державної податкової служби виключно на пiдставi даних, зазначених у податкових декларацiях (розрахунках) платника податкiв
22. Система оподаткування, вiдповiдно до якої пiдприємство працює за єдиними податком (диференцiйовано, залежно вiд того, чи є пiдприємство платником пдв чи нi) або фiксованим податком (характерно для сiльськогосподарських господарств)

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы