Готовый кроссворд по предмету Податковий менеджмент (укр.) - на тему "Облiк платникiв податкiв (укр.)"

 
По горизонтали
4. Принцип податкового контролю який полягає в тому, що при здiйсненнi заходiв податкового контролю податковi органи дiють лише в межах законодавчо встановлених повноважень з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та документацiй платникiв податкiв
7. Як називається податковий борг фiзичної особи, що понад 720 днiв перебуває у розшуку
10. Процесуальнi дiї органiв податкового контролю вiдносно контролю за правильнiстю ведення податкового облiку, своєчаснiстю та повнотою сплати податкiв, зборiв та iнших обов’язкових платежiв на пiдставi зафiксованих на матерiальних та електронних носiях iнформацiї
11. Який документ висилається платнику податкiв у разi закiнчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання
12. 120% вiд облiкової ставки нбу
13. Плата у фiксованiй сумi або у виглядi % вiд суми податкового зобов’язання що справляється з платникiв податкiв
14. Податкова перевiрка тiльки з пдв
16. Принцип податкового контролю, що передбачає однаковiсть здiйснення процедур податкового контролю на територiй України
По вертикали
1. Вид податкової перевiрки що здiйснюється за мiсцезнаходженням платника податкiв
2. Процесуальнi дiї органiв податкового контролю, що полягають в здiйсненi фактичного обстеження об’єктiв податкового облiку з митою подальшого спiвставлення результатiв обстеження з показниками, що наведенi в податковому облiку
3. Податкова перевiрка без попередження
5. Процесуальнi дiї органiв податкового контролю, що виражаються в зборi, обробцi, збереженi, та дослiдженi iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть платника податкiв з метою подальшого спiвставлення фактичних результатiв з даними наведеними в податковому облiку
6. Суб’єкти юридичнi та фiзичнi особи, виконуючи допомiжнi функцiї в процесi податкового контролю
7. Податкове зобов’язання з урахуванням штрафних санкцiй за їх наявностi, узгоджене платником податкiв або встановлене судом, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання
8. Заборона платникам податкiв вчиняти будь-якi дiї щодо своїх активiв
9. Спосiб забезпечення податкового зобов’язання
15. Документ, яким оформлюється податкова застава

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы