Готовый кроссворд по предмету Планування i контроль на пiдприємствi (укр.) - на тему "Методи обґрунтування планових рiшень i механiзми забезпечення їх виконання (укр.)"

 
По горизонтали
2. Хто у 1917 р. закрiпив порядок виконання робiт графiчно, у вiдомiй дiаграмi, яка пiзнiше була названа його iм’ям. Використання даної дiаграми дiстало широкого розповсюдження для вирiшення задач оперативно-календарному плануваннi та задач управлiння проектами(
3. Розмiщення величин у певному порядку за ступенем важливостi, значущостi. Застосовують, зокрема, у модeлюваннi, а також при створеннi систем автоматичного управлiння технологiчними процесами
6. Характеризує ступiнь використання рiзноманiтних ресурсiв
11. Вид аналiзу, в рамках якого передбачаються арифметичнi дiї з iнтервалами чисел
12. Максимально допустима абсолютна величина затрат певного ресурсу (сировини, матерiалiв, палива, енергiї тощо) на виробництво одиницi продукцiї (виконання робiт, надання послуг)
17. Норма, яка встановлюються з максимальною деталiзацiєю нормованого ресурсу
20. Який метод покладений в основi розробки будь-якої виробничої програми пiдприємства технологiчного типу
По вертикали
1. Вiддiл планування на пiдприємствi, який займається розробленням та вдосконаленням системи планування на пiдприємствi
4. Яким не є рiшення, що приймається на рiвнi стратегiчного планування
5. Вид ризикiв, що залежать вiд характерних особливостей дiяльностi пiдприємства
7. Комплекс робiт який складається з пошуку, дослiджень, розрахункiв та розрахування з метою отримання опису достатнього для створення нового обєкту або виробу, його реконструкцiї, модернiзацiї, що вiдповiдає заданим вимогам
8. Процес планування, органiзацiї, мотивацiї i контролю, необхiдний для того, щоб сформувати i досягти мети органiзацiї
9. База системи планування i контролю на пiдприємствi, яка тiсно пов’язана з реалiзацiєю управлiнських функцiй
10. Перенесення вартостi основних фондiв на знову створений продукт
13. Безперервний аналiз виконання виробничо-господарської дiяльностi в певнi промiжки часу за ключовими центрами вiдповiльностi
14. Один iз методiв, що традицiйно застосовується для оцiнки ризикiв
15. Розгорнута програма виробничо-технiчної й фiнансово-господарської дiяльностi промислового пiдприємства, конкретизована на поточний перiод завдання перспективного плану розвитку, вдосконалення технологiї, зростання продуктивностi працi, а також змiн в ресурсах i потребах народного господарства та населення в продукцiї даного пiдприємства
16. Вид документiв до яких вiдносяться офiцiйнi та господарсько-правовi документи
18. Академiк, видатний вчений, лауреат Нобелiвської премiї, автор монографiї «математичнi методи органiзацiї i планування пiдприємства»
19. Нижчий рiвень управлiння - оперативно-календарне управлiння i

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы