Готовый кроссворд по педагогике - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
5. Класну кiмнату умовно роздiляла на 5 зон
7. Метод навчання, який передбачає показ предметiв i процесiв у їх натуральному виглядi, динамiцi
12. Виховання i навчання дiтей з вадами слуху
17. Наука про досвiд народу у вихованнi пiдростаючих поколiнь
20. Знання i досвiд будiвництва мiцноi та здоровоi сiмї
23. Видатний український педагог, засновник гуманiстичної, новаторської педагогiки, автор педагогiчн их праць: Серце вiддаю дiтям, Сто порад учителю
По вертикали
1. Метод навчання, який передбачає показ предметiв i процесiв у їх символiчному зображеннi (свiтлини, малюнки, схеми тощо)
2. Розроблення,освоєння нових педагогiчних технологiй,методик
3. Рiзнi засоби вербального та невербального емоцiйного впливу на людину з метою введення її до певного стану або спонукання до певних дiй
4. Стиль для якого характерне виховання дiтей у чужих сiмях, монастирях
6. Наука, що вивчає вплив психологiчних чинникiв на виникнення телесних захворювань
8. Метод виховання, що передбачає педагогiчний вплив на особистiсть i виражає позитивну оцiнку вихователем поведiнки вихованця з метою закрiплення позитивних якостей та стимулювання до активної дiяльностi
9. Виховоння i вивчення слiпих дiтей
10. Загальнi здiбностi, що забезпечують вiдносну легкiсть i продуктивнiсть в оволодiннi знаннями в рiзних видах дiяльностi
11. Наука яка дослiджує виховнi та овiтнi системи
12. Стиль щоознаменував зародження iнтересу до внутрiшнього свiту дитини
13. Людина особистiсть, яка вiдрiзняється сукупнiстю рис, якостей, своєрiднiстю психiки, поведiнки та дiяльностi, що пiдкреслюють її самобутнiсть, неповторнiсть
14. Автор твору Мiсто Сонця, де у фантастичнiй формi показано життя людей в соцiалiстичнiй державi
15. Метод навчання, який передбачає сприймання певних предметiв, явищ, процесiв у природному й виробничому середовищi без втручання ззовнi у цi явища i процеси
16. Систематизована i цiлеспрямована дiяльнiсть особистостi, спрямована на формування й удосконалення її позитивних якостей та подолання негативних
18. Стиль для якого характерне насильство над дитиною
19. Стиль особливiстю якого був суворий контроль над поведiнкою
21. Наука яка дослiджує навчання дiтей з проблемами психiчного i фiзичного розвитку
22. Складний психiчний процес перебудови особистостi, що вiдбувається пiд впливом перевиховання i самостiйної роботи особистостi над усуненням вiдхилень у своїй свiдомостi та поведiнцi
23. Вiдображення предметiв i явищ навколишнього свiту, що дiють у ланий момент на органи чуття людини
Кроссворды по педагогике

- В -
- Д -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Ш -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы