Готовый кроссворд по предмету Облiк у банках (укр.) - на тему "Облiк операцiй комерцiйного банку за безготiвковими розрахунками (укр.)"

 
По горизонтали
8. Витратами поточного перiоду визнається завжди однакова частина вартостi активiв (за вирахуванням визначеної лiквiдацiйної вартостi) протягом усього термiну їх корисного використання - … метод нарахування амортизацiї
10. Здiйснення банком за дорученням клiєнта операцiй з векселями та супровiдними комерцiйними документами
16. Пiдприємство, яке є отримувачем коштiв за чеком
18. Рахунок, залишок якого вираховується з основного рахунку фiнансового звiту
21. Акредитив, який може бути змiнений або анульований лише за згодою бенефiцiара, на користь якого вiн був вiдкритий
23. Приведення основного засобу у вiдповiднiсть до цiн вартостi корисного використання
24. Основнi засоби, що беруть безпосередню, повну чи часткову участь у банкiвськiй дiяльностi або сприяють її виконанню
По вертикали
1. Акредитив, що може бути змiнений або анульований банком-емiтентом без попереднього погодження з бенефiцiаром
2. Загальна сума (вартiсть) грошових витрат при придбаннi основних засобiв
3. Вид житлового примiщення банку
4. Знос, що обумовлений пiдвищенням продуктивностi працi i темпами технiчного прогресу
5. Форма розрахункiв, за якою банк-емiтент за дорученням свого клiєнта зобов’язаний виконати платiж третiй особi за поставленi товари, роботи та послуги
6. … метод нарахування амортизацiї, який визначається шляхом множення процентної норми визначеної за рiвномiрним методом на коефiцiєнт 1,5 або 2,0
7. Систематичний та рацiональний розподiл на витрати вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв протягом строку їх корисного використання
9. Ремонт основних засобiв та нематерiальних активiв, в результатi чого збiльшується строк їх служби або полiпшуються якiснi характеристики
11. Рiзниця мiж первiсною i лiквiдацiйною вартiстю - … вартiсть
12. Розрахунки, що проводяться без участi готiвки
13. Активи, якi є засобами довгострокового користування, але фiзично не iснують
14. Списання коштiв з аналiтичного рахунку «розрахунки акредитивами», вiдкритого у виконуючому банку - акредитив…
15. Надання виконуючому банку права списувати кошти з кореспондентського рахунка банку-емiтента, вiдкритого пiд час встановлення кореспондентських вiдносин мiж банками - … акредитив
17. Вартiсть для iншого потенцiйного покупця на дату, коли власнику знадобиться його продати
19. Дебет 7490.. .результат вiд продажу основних засобiв
20. Рiзниця мiж первiсною вартiстю основних засобiв та сумою нарахованого зносу - … вартiсть
21. Основнi засоби, що не беруть безпосередньої або побiчної участi у банкiвськiй дiяльностi
22. Банк бенефiцiара або iнший банк, який дiє за дорученням банку-емiтента

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы