Готовый кроссворд по предмету Облiк у банках (укр.) - на тему "Облiк операцiй комерцiйного банку за безготiвковими розрахунками (укр.)"

 
По горизонтали
2. Документ, що являє собою письмове розпорядження платника банку, котрий його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштiв зi свого рахунку на рахунок одержувача коштiв
10. Активи, якi є засобами довгострокового користування, але фiзично не iснують
13. Здiйснення банком за дорученням клiєнта операцiй з векселями та супровiдними комерцiйними документами
15. Витратами поточного перiоду визнається завжди однакова частина вартостi активiв (за вирахуванням визначеної лiквiдацiйної вартостi) протягом усього термiну їх корисного використання - … метод нарахування амортизацiї
18. Надання виконуючому банку права списувати кошти з кореспондентського рахунка банку-емiтента, вiдкритого пiд час встановлення кореспондентських вiдносин мiж банками - … акредитив
20. Ремонт основних засобiв та нематерiальних активiв, в результатi чого збiльшується строк їх служби або полiпшуються якiснi характеристики
23. Банк бенефiцiара або iнший банк, який дiє за дорученням банку-емiтента
По вертикали
1. Форма розрахункiв, за якою банк-емiтент за дорученням свого клiєнта зобов’язаний виконати платiж третiй особi за поставленi товари, роботи та послуги
3. Основнi засоби, що беруть безпосередню, повну чи часткову участь у банкiвськiй дiяльностi або сприяють її виконанню
4. Списання коштiв з аналiтичного рахунку «розрахунки акредитивами», вiдкритого у виконуючому банку - акредитив…
5. Розрахунки, що проводяться без участi готiвки
6. Дебет 7490.. .результат вiд продажу основних засобiв
7. Приведення основного засобу у вiдповiднiсть до цiн вартостi корисного використання
8. Пiдприємство, яке є отримувачем коштiв за чеком
9. Акредитив, який може бути змiнений або анульований лише за згодою бенефiцiара, на користь якого вiн був вiдкритий
11. Вартiсть для iншого потенцiйного покупця на дату, коли власнику знадобиться його продати
12. Основнi засоби, що не беруть безпосередньої або побiчної участi у банкiвськiй дiяльностi
14. Систематичний та рацiональний розподiл на витрати вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв протягом строку їх корисного використання
16. Рахунок, залишок якого вираховується з основного рахунку фiнансового звiту
17. Рiзниця мiж первiсною вартiстю основних засобiв та сумою нарахованого зносу - … вартiсть
19. Рiзниця мiж первiсною i лiквiдацiйною вартiстю - … вартiсть
20. Загальна сума (вартiсть) грошових витрат при придбаннi основних засобiв
21. … метод нарахування амортизацiї, який визначається шляхом множення процентної норми визначеної за рiвномiрним методом на коефiцiєнт 1,5 або 2,0
22. Вид житлового примiщення банку
23. Акредитив, що може бути змiнений або анульований банком-емiтентом без попереднього погодження з бенефiцiаром

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы