Готовый кроссворд по предмету Облiк у банках (укр.) - на тему "Доходи i витрати (укр.)"

 
По горизонтали
3. Контракт, що дає його власнику право (але не зобовязання) купити або продати цiннi папери, товари або кошти за домовленою цiною протягом певного перiоду
6. Сума, яку можна отримати вiд продажу активу на активному ринку, яка саме вартiсть?
7. Документ, який видається банком його клiєнтовi та вiдображає стан рахунка клiєнта
9. Якi види доходiв облiковуються у 60-ому роздiлi?
11. Правила бухгалтерського облiку процентних i комiсiйних доходiв та витрат банку затверджено… правлiння нбу вiд 25.09.97
14. Фiнансовий контракт, який одночасно веде до виникнення (збiльшення) фiнансового активу в одного субєкта пiдприємницької дiяльностi i фiнансового зобовязання або iнструмента власного капiталу — в iншого
16. Сукупнiсть витрат банку, повязаних iз проведенням операцiї чи наданням послуги. витрати розраховуються на одиницю продукту
18. Звiт, складова пакета фiнансової звiтностi, що характеризує фiнансовий стан банку та вiдображає активи, зобовязання й капiтал банкiвської установи у грошовiй формi станом на певну дату
20. Дохiд, отриманий емiтентом вiд випуску в обiг грошових знакiв та цiнних паперiв
23. Актив, що його позичальник (клiєнт банку) пропонує як забезпечення виплати своїх боргiв
По вертикали
1. Платежi за використання нематерiальних активiв банку (патентiв, авторського права, програмних продуктiв)
2. Збiльшення економiчних вигiд у звiтному перiодi — приплив чи збiльшення активiв або зменшення зобовязань, а отже, збiльшення капiталу (не за рахунок акцiонерiв)
4. Шостий клас зостовується для облiку…
5. Цi витрати визнються в перiо їх здiйснення та вiдображаються в облiку на рахунках витрат
8. Фiнансовi операцiї з розмiщення коштiв з метою отримання доходу є …
10. Частина чистого прибутку, розподiлена мiж учасниками (власниками) вiдповiдно до частки їх участi у власному капiталi пiдприємства
12. Що зазнчається на рахунку 7423?
13. Перевищення доходiв банку над витратами (рiзниця мiж ними) до сплати податку на прибуток
15. За цим принципом статтi доходiв i витрат облiковується i оцiнюються на момент реалiзацiї активу або в мiру надання послуг
16. Сума, за якою може бути здiйснений обмiн активу або оплата зобовязання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. яка вартiсть?
17. За цим принципом витрати та доходи, повязанi з цими витратами мають вiдображуватися в бухгалтерському облiку в одному звiтному перiодi
19. Плата, яка стягується банком iз клiєнта за виконання певних банкiвських операцiй за його дорученням
21. Нормативний документ, який визначає правила й процедури ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi
22. Метод, згiдно з яким облiк доходiв та витрат здiйснюється у момент їх надходження (сплати), а не у момент їх виникнення
24. Зменшення економiчної вигоди за сукупнiстю господарських операцiй банку, крiм операцiй з розподiлу капiталу, якi призводять до скорочення суми активiв або до збiльшення суми зобовязань

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы