Готовый кроссворд по предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - на тему "Сучаснi теорiї мiжнародної мiграцiї капiталу (укр.)"

 
По горизонтали
2. Iнвестування, що опосередковане iншими особами (iнвестицiйними або фiнансовими посередниками)
5. Американський економiст, що дослiджував мiжнародну мiграцiю капiталу
7. Грошова одиниця, що використовується як засiб розрахунку в торгових операцiях
8. Процес змiни мiсця перебування людей, тварин, капiталу на тривалий час
По вертикали
1. Це процес обєднання будь-яких елементiв (частин) в одне цiле
2. Здатнiсть країни виробляти товари чи послуги ефективнiше (бiльший обсяг продукцiї з одиницi фактора виробництва) за iншi країни
3. Комплекс суспiльних наукових дисциплiн про господарство, а саме — про органiзацiю та управлiння матерiальним виробництвом, ефективне використання ресурсiв, розподiл, обмiн, збут i споживання товарiв та послуг
4. Процес розвитку стiйких економiчних взаємозвязкiв мiж країнами (перш за все на основi мiжнародного подiлу працi) i виходу вiдтворення за рамки нацiонального господарства
6. Усе те, що використовується для виробництва, але безпосередньо не споживається в ньому (за винятком повiльної амортизацiї)
7. Американський вчений-економiст, яким була розроблена модель циклу життя продукту
9. Додатковий дохiд, який отримується пiдприємцем понад певний прибуток на затрачену працю i капiталПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк власного капiталу та забезпечення зобов'язань (укр.)
2.
По бухгалтерскому учету (бухучету) - Облiк власного капiталу та забезпечення зобов’язань (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Основнi теорiї грошей (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Основи теорiї держави (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Основнi теорiї права i правовiдносини (укр.)


Кроссворды по предмету Мiжнародна торгiвля (укр.)
Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы