Готовый кроссворд по предмету Мiжнародна економiка (укр.) - на тему "Валютна система (укр.)"

 
По горизонтали
2. Акредитив, який вiдкриває банк iмпортера, а банк експортера пiдтверджує його
4. Який супровiдний документ, що надається продавцем покупцевi i вмiщує перелiк товарiв, їх кiлькiсть i цiну, за якою вони будуть поставленi покупцевi, формальнi особливостi товару (колiр, вага тощо), умови постачання i зведення про вiдправника i одержувача
6. Це заходи регулювання платiжного балансу, що означають кредитнi обмеження та стримування росту грошової маси
7. Валютнi вiдносини як сукупнiсть валютно-грошових i розрахунково-кредитних зв’язкiв у свiтогосподарськiй сферi, якi виникають у процесi взаємного обмiну результатами дiяльностi нацiональних господарств
8. Яка валютна система (виникла першою) i означає сукупнiсть валютно-економiчних вiдносин, за допомогою яких здiйснюється мiжнародний платiжний обiг, утворюються i використовуються валютнi ресурси країни
9. Яка система має сукупнiсть правил та механiзмiв, що забезпечують спiввiдношення мiж валютами
10. Яка валютна операцiя, що сполучає покупку (продаж) валюти з наступним здiйсненням контругоди з метою одержання прибутку за рахунок рiзницi в курсах валют на рiзних валютних ринках
11. Це заходи регулювання платiжного балансу, що означаютьть стимулювання експорту, девальвацiя
15. Який акредитив видається банком своєму клiєнтовi на право одержання повної зазначеної в ньому суми або окремими частками в iнших банках протягом визначеного часу
16. Це банкiвська операцiя, за допомогою якої банк за дорученням клiєнта (експортера) отримує вiд iмпортерiв на пiдставi розрахункових документiв грошовi кошти, що належать клiєнту, зараховуючи цi кошти на рахунок експортера в банку
17. Угода мiж двома сторонами про майбутню поставку предмету контракту за наперед обумовленою цiною, яка укладається поза бiржею й обов’язкова до виконання для обох сторiн зазначеної угоди
18. Який документ є iменний грошовий документ, в якому зазначено розпорядження банку про виплату власнику коштiв повнiстю або частинами
19. Це документ, що видається перевiзником або його агентом вiдправнику вантажу як посвiдчення прийняття вантажу для перевезення морським шляхом
20. Яка валютна операцiя, що сполучає покупку (продаж) валюти з наступним здiйсненням контругоди з метою одержання прибутку за рахунок курсових коливань протягом визначеного перiоду
По вертикали
1. Це акредитиви, при вiдкриттi яких банк-емiтент заздалегiдь надає в розпорядження виконуючого банку валютнi кошти (покриття) у сумi акредитиву на термiн дiї зобов’язань банка-емiтента з умовою можливостi їх використання для виплат по акредитиву
3. Що означає операцiя, коли експортер транспортує свої товари iмпортеру, але при цьому зберiгає право власностi на цi товари до тих пiр, поки iмпортер не продасть їх та не розрахується з експортером (консигнатором)
5. Як називається попереднiй рахунок на оплату товару, якi надає постачальник
12. Акредитив, який надає бенефiцiару право давати вказiвки банку, проводити оплату, акцепт або покупку тратт
13. Це валютна операцiя, що сполучить купiвлю-продаж двох валют на умовах негайного постачання з одночасною контругодою на певний строк з тими ж валютами
14. Це валютна система, що означає форму органiзацiї мiжнародних валютних (грошових) вiдносин, що iсторично склалася i закрiплена мiждержавною домовленiстю

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы