Готовый кроссворд по предмету Мiжнародна економiка (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Спiввiдношення валют рiзних країн, вимiрюване спiввiдношенням їхнього золотого вмiсту
7. Здатнiсть певної валюти до вiльного обмiну на валюту iнших країн або мiжнародно визнанi платiжнi засоби
11. Одна з найстарiших, особливих форм банкiвських операцiй
15. Розвиток та творче застосування фiнансових технологiй для розвязання фiнансових проблем та використання фiнансових можливостей
16. В’їзд населення iз-за кордону
18. Довгострокове вкладення
20. Нововведення в галузi технiки, технологiї, органiзацiї працi або управлiння, засноване на використаннi досягнень науки i передового досвiду
23. Виїзд за межi країни проживання в iншу країну, який обовязково передбачає перетинання державного кордону
По вертикали
1. Продаж товарiв за цiнами, нижчими вiд контрактних на мiжнародних товарних ринках
3. Субєкт пiдприємницької дiяльностi України
4. Процес всесвiтньої економiчної, полiтичної та культурної iнтеграцiї та унiфiкацiї
5. Пецифiчна форма кредитування зовнiшньоекономiчних операцiй шляхом купiвлi комерцiйним банком в експортера боргових зобовязань
6. Полiтика держави, спрямована на захист нацiональної економiки вiд iноземної конкуренцiї
7. Здiбнiсть резидентiв та нерезидентiв вiльно без обмежень обмiнювати нацiональну валюту на iноземну
8. Кредитування банком розрахункового рахунку клiєнта для оплати ним розрахункових документiв при недостачi або вiдсутностi на розрахунковому рахунку клiєнта-позичальника коштiв
9. Експортер транспортує свої товари iмпортеру, але при цьому зберiгає право власностi на цi товари
10. Повернення емiгрантiв на батькiвщину, на постiйне мiсце роботи
12. Кредитний цiнний папiр, який випускається державою або пiдприємством як боргове зобовязання
13. Одержувач визначених вигод, що виникають у результатi реалiзацiї проекту
14. Перемiщення людей через кордони тих чи iнших територiй зi змiною мiсця проживання назавжди або на бiльш-менш тривалий час
17. Придбання банком у постачальника прав вимог за зобовязаннями покупцiв за поставленi їм товари, виконанi роботи i наданi послуги
19. Теорiя, яка описує закономiрностi взаємодiї економiчних суб’єктiв iз рiзних країн
21. Один iз рiзновидiв кредиту, як правило, мiжбанкiвського та кредиту рефiнансування центрального банку
22. Валютнi операцiї, якi здiйснюються банками з метою вилучення прибутку з рiзницi валютних курсiв однiєї i тiєї самої грошової одиницi на рiзних валютних ринках або рiзницi в динамiцi курсу
24. Форма розрахункiв i вид банкiвського рахунку, за яким здiйснюються безготiвковi розрахунки

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы