Готовый кроссворд по предмету Мiжнародна економiка (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Офiцiйне боргове зобов язання певної форми, що надає його власнику право вимагати сплати боржником зазначеної у векселi суми у встановлений строк
6. Розвиток та творче застосування фiнансових технологiй для розвязання фiнансових проблем та використання фiнансових можливостей
8. Спецiально органiзований i перiодично дiючий ринок продажу товарiв, майна з публiчного торгу покупцевi, який запропонував найвищу цiну
11. Форма розрахункiв i вид банкiвського рахунку, за яким здiйснюються безготiвковi розрахунки
13. Повернення емiгрантiв на батькiвщину, на постiйне мiсце роботи
16. Валютнi операцiї, якi здiйснюються банками з метою вилучення прибутку з рiзницi валютних курсiв однiєї i тiєї самої грошової одиницi на рiзних валютних ринках або рiзницi в динамiцi курсу
18. Здатнiсть певної валюти до вiльного обмiну на валюту iнших країн або мiжнародно визнанi платiжнi засоби
22. Кредитний цiнний папiр, який випускається державою або пiдприємством як боргове зобовязання
24. Одна з найстарiших, особливих форм банкiвських операцiй
По вертикали
1. В’їзд населення iз-за кордону
3. Виїзд за межi країни проживання в iншу країну, який обовязково передбачає перетинання державного кордону
4. Одержувач визначених вигод, що виникають у результатi реалiзацiї проекту
5. Довгострокове вкладення
7. Один iз рiзновидiв кредиту, як правило, мiжбанкiвського та кредиту рефiнансування центрального банку
9. Кредитування банком розрахункового рахунку клiєнта для оплати ним розрахункових документiв при недостачi або вiдсутностi на розрахунковому рахунку клiєнта-позичальника коштiв
10. Теорiя, яка описує закономiрностi взаємодiї економiчних суб’єктiв iз рiзних країн
12. Субєкт пiдприємницької дiяльностi України
14. Процес всесвiтньої економiчної, полiтичної та культурної iнтеграцiї та унiфiкацiї
15. Нововведення в галузi технiки, технологiї, органiзацiї працi або управлiння, засноване на використаннi досягнень науки i передового досвiду
17. Полiтика держави, спрямована на захист нацiональної економiки вiд iноземної конкуренцiї
18. Здiбнiсть резидентiв та нерезидентiв вiльно без обмежень обмiнювати нацiональну валюту на iноземну
19. Пецифiчна форма кредитування зовнiшньоекономiчних операцiй шляхом купiвлi комерцiйним банком в експортера боргових зобовязань
20. Придбання банком у постачальника прав вимог за зобовязаннями покупцiв за поставленi їм товари, виконанi роботи i наданi послуги
21. Перемiщення людей через кордони тих чи iнших територiй зi змiною мiсця проживання назавжди або на бiльш-менш тривалий час
23. Експортер транспортує свої товари iмпортеру, але при цьому зберiгає право власностi на цi товари

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы