Готовый кроссворд по предмету Мiжнародна економiка (укр.) - на тему "Мiжнароднi розрахунки (укр.)"

 
По горизонтали
4. Зовнiшньоекономiчний договiр
6. Переказний вексель
7. Форма розрахунку за зовнiшньоторговельною угодою, яка полягає в тому, що експортер доручає своєму банку одержати вiд iмпортера певну суму валюти при передачi останньому вiдповiдних товарних документiв
11. Акредетив, що дає бенефiцiару високий ступiнь впевненостi, що його поставки або послуги будуть оплаченi, щойно вiн виконає умови акредитива, який у випадку, коли предявленi всi документи i дотриманi всi його умови, складає тверде зобовязання платежу банка-емiтента
15. Вид акредитиву в залежностi вiд можливостi його поновлення
20. Юридична особа, на користь якої виставлений акредитив
22. Доручення однiєї кредитної установи iншiй здiйснити оплату товарно-транспортних документiв за рахунок зарезервованих коштiв
23. Обовязковий взаємний залiк угод та зобовязань
По вертикали
1. Всесвiтня мiжбанкiвська фiнансовотелекомунiкацiйна мережа, створена у Брюсселi у 1973р
2. Кореспондентський рахунок, вiдкритий вiтчизняним банком у iноземному банкукореспондентi
3. Акредитиви, при вiдкриттi яких банк-емiтент заздалегiдь надає в розпорядження виконуючого банку валютнi кошти (покриття) у сумi акредитиву на термiн дiї зобовязань банка-емiтента з умовою можливостi їх використання для виплат по акредитиву. Покриття може надаватися кiлькома вiдомими способами
5. Форма розрахунку, за якою оплата товарiв iмпортером здiйснюється до вiдвантаження, а iнколи навiть до виробництва товару. Вона найвигiднiша для експортера
6. Вид акредитива (iнша назва -документарний)
8. Iнкасо, що здiйснюється на основi чекiв
9. Iнкасо фiнансових документiв, що супроводжуються комерцiйними документами, або iнкасо тiльки комерцiйних документiв
10. За цим акредетивом, банк зобовязується здiйснити платiж за документами, що вiдповiдають акредитиву i поданi вчасно
12. У випадку цього акредетива, банк-кореспондент не бере нiякого зобов’язання платежу
13. Комiсiя оон з права мiжнародної торгiвлi
14. Документ, що видається перевiзником або його агентом вiдправнику вантажу як посвiдчення прийняття вантажу для перевезення морським шляхом
16. Чек у якому однозначно названо одержувача, який може передати свої права на чек за допомогою так званого iндосаменту третiй особi
17. Клiєнт, який доручає банку одержати певну суму
18. Розрахункова банкiвська операцiя, яка здiйснюється через подання телеграфного, поштового або електронного доручення одного банку iншому
19. Акредетив, що у будь-який час може бути змiнений або анульований банком-емiтентом навiть без попереднього повiдомлення бенефiцiара
21. Акредитив, за якого у банку заявника бронюються грошовi кошти на окремому аналiтичному рахунку
24. Рахунок-фактура

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы