Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Органiзацiя як функцiя управлiння (укр.)"

 
По горизонтали
1. Базова схема департаменталiзацiї за окремими видами продуктiв, що виробляються.
6. Процес передачi керiвником частини своєї роботи та повноважень пiдлеглому, який приймає на себе вiдповiдальнiсть за її виконання.
8. Процес подiлу, групування та координацiї робiт, видiв дiяльностi i ресурсiв для досягнення поставлених цiлей.
13. Базова схема департаменталiзацiї за основними функцiями управлiння.
16. Мiсце зосередження права прийняття рiшень.
18. Передача права прийняття рiшень з вищих рiвнiв управлiння на нижчi.
24. Координацiя робiт шляхом встановлення зв’язкiв мiж пiдроздiлами одного органiзацiйного рiвня.
По вертикали
2. Метод перепроектування робiт, який полягає у горизонтальному розширенню роботи за рахунок збiльшення кiлькостi операцiй та скорочення частоти повторення циклу роботи.
3. Теорiя органiзацiї, в центрi уваги знаходиться людина, соцiально-психологiчнi стосунки, iндивiдуальнi та груповi взаємозв’язки.
4. Тимчасова група працiвникiв рiзних пiдроздiлiв, створена для вирiшення специфiчної короткострокової проблеми (виконання спецiального завдання).
5. Метод перепроектування робiт, який означає процес пiдвищення змiстовностi роботи.
7. Кiлькiсть виразних ознак органiзацiї.
9. Характеристика роботи щодо вiдносного ступеню впливу працiвника на роботу або на її середовище.
10. Процес узгодження дiй усiх пiдсистем органiзацiї для досягнення її цiлей.
11. Координацiя робiт шляхом пiдпорядкування.
12. Базова схема департаменталiзацiї за географiєю фiзичного розташування пiдроздiлiв.
14. з’ясування сутностi та змiсту кожної роботи в органiзацiї.
15. Повноваження, що дозволяють особi, якiй вони передаються, в межах її компетенцiї пропонувати або забороняти певнi дiї пiдлеглим лiнiйних керiвникiв.
17. Вимога до пiдлеглого повiдомляти про наслiдки своїх дiй безпосередньому начальнику.
18. Групування робiт та видiв дiяльностi у певнi блоки.
19. Характеристика середовища, яка визначається кiлькiстю iнформацiї про компоненти та змiни в середовищi, а також якiстю та визначенiстю такої iнформацiї.
20. Перепроектування робiт
21. Структура, найефективнiша за умов масового виробництва.
22. Ступiнь, в якому органiзацiя покладається на правила та процедури, спрямовуючи поведiнку своїх працiвникiв.
23. Характеристика середовища стосовно кiлькостi змiн середовища в одиницю часу та подiбностi змiн.Похожие категории кроссвордов

1.
Органiзацiя виробництва (укр.)
2.
Корпоративне управлiння (укр.)
3.
Стратегiчне управлiння (укр.)
4.
Управлiння персоналом (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Органiзацiя як система (укр.)
2.
По предмету Мiжнародне право (укр.) - Органiзацiя Європейський Союз (ЄС) (укр.)
3.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Органiзацiя мiжнародних перевезень (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Органiзацiя грошових розрахункiв (укр.)
5.
По предмету Операцiйний менеджмент (укр.) - Органiзацiя потокового виробництва (укр.)


Кроссворды по менеджменту

- А -
- Б -
- В -
- Д -
- Е -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Ц -
- Ш -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы