Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Дiя, що являє собою стимулювання (формування потреби) бажаної поведiнки
4. це наукова праця у виглядi книги з поглибленим вивченням однiєї або декiлькох (тiсно пов'язаних мiж собою) тем.
7. Швидкiсть, з якою вiдбуваються змiни в середовищi органiзацi
8. Намагання видiлити єдиний певний оптимальний стиль керування
9. Взаємоповязаний комплекс заходiв, що до пiдвищення життєздатностi органiзацiї
10. (вид менеджменту) це комплексна система забезпечення конкурентоздатностi товару, що випускається на конкурентному ринку
11. Вид управлiнської дiяльностi, який на засадах влади та лiдерства забезпечує виконання функцiй i формуваня методiв менеджера
13. Структура, що має розмитi межi управлiння, невелику кiлькiсть рiвнiв управлiння, характеризуються слабким чи помiрним використанням формальних правил i процедур
14. Структура, що характеризуються жорсткою iєрархiєю влади в компанiї, формалiзацiєю правил i процедур, централiзованим прийняттям рiшень
15. Якi чинники, що визначаються характеристиками та вiдносинами людей в органiзацiї, — спiльнi цiнностi, стиль органiзацiї, навички персоналу, влада, культура органiзацiї
16. Це, з одного боку, технiка впливу на пiдсвiдому дiяльнiсть, а з iншого — визнання необхiдностi, для досягнення певних результатiв у життi залучення до процесу самоуправлiння глибинних структур мозку
17. Сукупнiсть властивостей саморегуляцiї, повязана з усвiдомленням особистiстю самої себе
19. Iнструмент фiнансового менеджменту,найважливiший елемент системи управлiння пiдприємством
21. Комплекс характеристик, що вiдображають потребу та можливiсть високої соцiально-економiчної ефективностi управлiння
22. Засiб перетворення ресурсiв у кiнцевi продукти або послуги
23. Теорiя мотивацiї, що грунтується на пiзнаннi i порiвняннi тих внутрiшнiх потреб, якi спонукають людей до дiяльностi
По вертикали
1. Систематичне вiдстеження процесiв або тенденцiй, постiйне спостереження з метою своєчасної оцiнки виниклих ситуацiй
3. Вид контролю, що характеризує виконання i реалiзацiю правил, процедур, лiнiй поведiнки
5. Це процес обмiну iнформацiєю мiж двома i бiльше субєктами, якими можуть виступати окремi особи, групи людей, органiзацiї
6. Визначення цiлей органiзацiї та розробка плану дiй, що до їх досягнення
11. Керiвники, що мають педагогiчнi здiбностi
12. Верх пiрамiди Маслоу це …
18. Реалiзацiя органiзацiйного керiвництва
20. Це розумовий i фiзичний про­цес виконання запропонованих доручень i вирi­шення певних завдань
24. Управлiнська дiяльнiсть, що забезпечує процес спонукання себе та iнших працiвникiв на дiї, спрямованi на досягнення власних цiлей або цiлей органiзацiї, це форма цiлеспрямованих дiй для пiдвищення зацiкавленостi в досягненнi кiнцевих результатiвПохожие категории кроссвордов

1.
Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)
2.
Мiсiя, мета та завдання менеджменту пiдприємств (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По бюджету - Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)
2.
По менеджменту - Мiсiя, мета та завдання менеджменту пiдприємств (укр.)


Кроссворды по менеджменту

- А -
- Б -
- В -
- Д -
- Е -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Ц -
- Ш -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы