Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Маркетинговий менеджмент (укр.)"

 
По горизонтали
2. Мiра, до якої є можливiсть вимiряти розмiр ринкового сегмента, його купiвельну спроможнiсть i передбачувану прибутковiсть
6. Який збут практикують насамперед для продажу товарiв широкого вжитку, марочних (фiрмових) товарiв
13. Яка концепцiя маркетингового менеджменту концентрує увагу на збiльшеннi обсягiв виробництва, зменшеннi собiвартостi продукцiї, а, вiдповiдно, i цiни, оптимiзацiї системи розподiлення з метою забезпечення споживачiв вiдомими i доступними товарами на ринку, де попит перевищує пропонування
15. Надання товару (пiдприємству, послузi) властивостей, вiдмiнних вiд iнших конкурентних пропозицiй - це стратегiя…
20. Об’єднання з постачальниками продукцiї виробничо-технiчного призначення - це стратегiя типу…
25. Властиве товарному виробництву змагання мiж окремими економiчними суб’єктами (конкурентами), зацiкавленими у вигiднiших умовах виробництва та збуту товарiв
По вертикали
1. Iснуюча на ринку економiчна ситуацiя, яку характеризують спiввiдношення мiж попитом та пропонуванням, рiвень та динамiка цiн, товарних запасiв та iншi економiчнi показники та чинники
3. Концентрацiя уваги пiдприємства на тiй нiшi ринку, що не цiкавить великi пiдприємства - це стратегiя…
4. Вид розвитку органiзацiї
5. Властивсть органiзацiї, що вiдображає поелементний, поетапний пiдхiд до проектування органiзаiї, її формування та функцiонування
7. Яка концепцiя маркетингового менеджменту концентрує увагу на iнструментах маркетингової товарної полiтики i передусiм на покращеннi якостi, асортименту, iмiджу, функцiональних характеристик товару з метою перемоги в конкурентнiй боротьбi
8. Об’єднання з органiзацiями та пiдприємствами каналiв розподiлення - це стратегiя типу
9. Який метод вибору стратегiї маркетингу iдентифiкується стратегiчними господарськими полями за допомогою двомiрних матриць, осi яких характеризують шанси пiдприємства та його здатнiсть їх реалiзувати
10. План розподiлення маркетингових зусиль пiдприємства, конструювання та iнтеграцiї його елементiв для найефективнiшого досягнення поставлених цiлей
11. Цiлеспрямоване управлiнське консультування з виявлення втрачених вигод вiд недостатнього використання комплексу маркетингу i розроблення адекватної маркетингової стратегiї фiрми
12. Адаптацiя, вiдповiднiсть, синхронiзацiя ритмiв, темпiв, швидкостi здiйснення процесу органiзацiї динамiчним характеристикам розвитку ситуацiї, оперативно необхiдним умовам досягнення запланованого результату
14. Якi маркетинговi структури є маркетинговими пiдроздiлами пiдприємства, органiзацiйно не об’єднанi в один вiддiл маркетингу
16. Концентрацiя уваги на потребах конкретного сегмента ринку - це стратегiя…
17. Визначання особливих, найсприятливiших мiсць товарних пропозицiй пiдприємства у сприйняттi їх споживачами цiльового ринку
18. Вид конкуренцiї за методом ведення конкурентної боротьби
19. Кiлькiсть продукцiї, яка може бути реалiзована на даному ринку в конкретний перiод в одному i тому ж ринковому середовищi в межах конкретної маркетингової програми
21. Яка стратегiя вiдповiдає за збiльшення обсягiв продажу пiдприємства за рахунок упровадження традицiйних товарiв на новi ринки
22. Який збут передбачає обмеження кiлькостi торговельних посередникiв залежно вiд характеру клiєнтури, можливостей обслуговування i ремонту продукцiї, рiвня пiдготовки персоналу
23. Яка карта є системою координат, що дає змогу розмiстити iнформацiю про iснуючi товарнi пропозицiї з метою вибору власної стратегiї позицiювання
24. Документ, в якому обґрунтовується реальнiсть запропонованої справи з урахуванням особливостей ринку, можливостей пiдприємства i кiнцевих результатiв, а також передумов i умов її успiшної реалiзацiїПохожие категории кроссвордов

1.
Менеджмент персоналу (укр.)
2.
Податковий менеджмент (укр.)
3.
Фiнансовий менеджмент (укр.)
4.
Адмiнiстративний менеджмент (укр.)
5.
Операцiйний менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Маркетинговий менеджмент (укр.)
2.
По предмету Регiональна економiка (укр.) - Iнвестицiйний менеджмент (укр.)
3.
По менеджменту - Практичний менеджмент (укр.)
4.
По менеджменту - Адмiнiстративний менеджмент (укр.)
5.
По менеджменту - Рекламний менеджмент (укр.)


Кроссворды по менеджменту

- А -
- Б -
- В -
- Д -
- Е -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Ц -
- Ш -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы