Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Сутнiсть маркетингу (укр.)"

 
По горизонтали
2. Прогноз для окремих галузей, iнфраструктури, окремих показникiв
5. Вид маркетингу для вiдновлення попиту
12. Стратегiя створення параметричного ряду
15. Дiяльнiсть, за допомогою якої пiдприємство може проникнути на багато ринкiв
19. Аналiз, що використовується для визначення ознак рiзницi двох i бiльше категорiй об’єктiв
21. Дослiдження, що спрямованi на встановлення та аналiз соцiальних тенденцiй, закономiрностей розвитку
23. Пiдхiд,що базується на математичних моделях й iсторичних данних
По вертикали
1. Охоплює рекламу, стимулювання збуту, популяризацiю продукту, особистий продаж тощо
3. Учасник соцiологiчного опитування, а також психологiчних тестiв, анкет тощо
4. Набiр рiзних груп, видiв i сортiв товарiв
5. Аналiз полягає в знаходженнi найбiльш пiдходящого рiвняння, що описує залежнiсть якоїсь величини вiд набору незалежних змiнних
6. Аналiз, що дозволяє подiлити групу об’єктiв на декiлька груп, що взаємно не перетинаються
7. Цiна сприяє формуванню iмiджу товару, його просуванню й обiзнаностi про нього споживачiв
8. … чинники включають: чисельнiсть населення та його склад
9. Субєкти, якi пропонують споживачам рiзнi матерiальнi блага та послуги
10. Аналiз, що дозволяє виявити й оцiнити напрямок зв’язку мiж параметрами, що вивчаються
11. За величиною перiоду попередження понад 5 рокiв
12. Характеризує ступiнь однорiдностi асортименту вiдносно до вподобань кiнцевих споживачiв
13. Один iз принцiпiв маркетингу
14. Систематичний збiр, реєстрацiя тааналiз даних з проблем
16. Метод для прогнозування збуту продукцiї та ринкiв
17. Вид маркетингу збалансування попиту
18. Потреба в досягненнi власних життєвих цiлей, установок. Це мотив …
20. Дослiдження вiд 6 мiсяцiв до 3 рокiв
22. Аналiз,що дозволяє видiлити систему незалежних змiнних, що лежить в основi великого набору взаємозв’язаних величинПохожие категории кроссвордов

1.
Географiя (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
2.
По предмету Маркетинг (укр.) - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
3.
По предмету - Сутнiсть технологiй (укр.)
4.
По бюджету - Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)
5.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Сутнiсть та змiст корпоративного управлiння (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы