Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Цiна, за якою товари реалiзуються в роздрiбнiй мережi
9. Iндивiдуальне усне пред’явлення товару чи послуги пiд час бесiди з конкретним споживачем з метою здiйснення купiвлi-продажу товару
14. Концепцiя,яка передбачає, що покупцi надають перевагу продуктам високої якостi i експлуатацiйним характеристикам
20. Канал, якому характерна дiя одиного посередника
21. За яким механiзмом цiни формуються на базi вiдомих нормативiв
24. Формування i використання засобiв стратегiчного i тактичного призначення з метою iнформування, переконання, стимулюван­ня покупцiв i громадськостi для активiзацiї продажу, пiдвищення iмiджу пiдприємства та його товарiв
По вертикали
1. Попереднє, орiєнтовний значення оптової цiни товару у внутрiшнiй i мiжнароднiй торгiвлi. Довiдковi цiни служать вихiдними в процесi торгу мiж продавцями i покупцем товару, при визначеннi договiрної цiни
3. Склад i спiввiдношення окремих видiв продукцiї пiдприємства, галузi виробництва або групи товарiв
4. Маркетинг за умов негативного попиту на товар або послугу, коли бiльшiсть найважливiших сегментiв потенцiйного ринку вiдкидають даний товар чи послугу i для запобiгання їхнiй появi на ринку навiть готовi нести витрати
5. Комплекс наукових, технiчних, технологiчних, органiзацiйних та iнших засобiв, якi забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденцiями розвитку природних та техногенних процесiв
6. Частота появи на ринку нових покупцiв, якi хотiли б придбати продукт
7. Основна частина звернення, спрямована не стiльки на приваблення нових покупцiв, скiльки на переконання вже наявних в тому, що купуючи товар даного виробника, вони зробили правильний вибiр
8. Принцип ефективної маркетингової дiяльностi, який передбачає вiдповiднiсть мiсiї, цiлям, стратегiї та полiтицi пiдприємства, спрямованiсть на розв’язання суто маркетингових проблем, пошук i задоволення потреб споживачiв
9. Характеристики, которые делают товар идеальным
10. Этап процесса восприятия
11. Забезпечення конкурентоспроможного стану товару на ринку i в свiдомостi споживачiв
12. Фактор поведения потребителей
13. На какое потребление направлен Маркетинг товаров потребительского назначения
15. Принцип ефективної маркетингової дiяльностi, який передбачає покриття витрат на маркетинг доходами вiд реалiзацiї маркетингових заходiв
16. Яка цiна визначена вiдповiдно до теорiї поведiнки споживача
17. Рiзновид збутових агентiв
18. Вертикальна маркетингова система, при якiй всi суб*єкти розподiлу є власнiстю певної фiрми чи корпорацiї
19. Комплекс заходiв, завдяки яким у свiдомостi споживачiв даний товар займає вигiдне для компанiї мiсце
22. Носiй реклами, повязаний iз передачею зображень iз звуковим супроводом на далекi вiддалi
23. Необхiднiсть чiткого визначення проблем, якi повиннi вирiшуватися за допомогою цiн - це принцип ____________ спрямування цiнПохожие категории кроссвордов

1.
Сутнiсть маркетингу (укр.)
2.
Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
3.
Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Сутнiсть маркетингу (укр.)
2.
По маркетингу - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
3.
По предмету Маркетинг (укр.) - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы