Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Маркетинговий менеджмент (укр.)"

 
По горизонтали
2. Збирання первинних даних, спрямоване на з’ясування знань, поглядiв, потреб споживачiв i особливостей купiвельної поведiнки
3. Налагодження вiдносин мiж компанiєю i рiзними контактними аудиторiями за допомогою створення вигiдної для компанiї репутацiї, позитивного «корпоративного iмiджу», з одного боку, i усуненням або попередженням небажаних чуток, плiток i дiй — з другого
4. Характеристика ринку, яка характеризує обсяги продажу товарiв на конкретному ринку
7. Розподiл ринку на окремi групи покупцiв iз загальними вимогами, характеристиками або поведiнкою, яким потрiбнi певнi види товарiв або особливий маркетинговий комплекс
8. Система передавання урядом приватному пiдприємству спецiальних прав, привiлеїв, за використання яких воно сплачує податок
9. Маркетинг у ситуацiї зниження попиту, характерного для всiх видiв товарiв i будь-якого перiоду часу
10. Група компанiй, що пропонують товари або групи товарiв, якi значною мiрою є взаємозамiнними
12. Група людей, що дотримується певної системи цiнностей, заснованої на їх загальному життєвому досвiдi i становищi в суспiльствi
14. Останнiй етап процесу маркетингового менеджменту
15. Фаза поступового задоволення попиту на даний товар
16. Органiзований рух громадян i державних органiв, спрямований на пiдвищення впливу покупцiв на продавцiв продукцiї
17. Маркетинг, в якому екологiя та суспiльство розглядаються як основнi чинники впливу на формування маркетингових цiлей та стратегiй
18. Особа, яка безпосередньо здiйснює купiвлю, пiсля того як рiшення про купiвлю прийнято
20. Ознака сегментування, в основу якої покладено визначення вiку, статi, складу сiмї покупцiв
21. Одночасний розвиток багатьох не зв’язаних один з одним видiв виробництва, розширення асортименту вироблених товарiв
22. Форма цiльового маркетингу, за якої компанiя орiєнтує свої маркетинговi програми на потреби чiтко визначених i досить вузьких географiчних, демографiчних, психографiчних i поведiнкових сегментiв
23. Спосiб виходу на зарубiжний ринок, за якого компанiя укладає угоду з лiцензiатом на зарубiжному ринку, надаючи йому право на використання процесу виробництва, торгової марки, патенту, торгового секрету або чогось iншого за вiдповiдну винагороду або лiцензiйну плату
24. Головнi зовнiшнi чинники, що впливають на мiкросередовище загалом: демографiчнi, економiчнi, технологiчнi, полiтичнi i культурнi
25. Маркетинг, при якому фiрма працює тiльки з одним сегментом ринку
По вертикали
1. Якi конкуренти - iснуючi компанiї, якi не присутнi на ринку, який Ви маєте намiр зайняти, але можуть прийти на нього в будь-який момент
5. Маркетингова дiяльнiсть, орiєнтована на зменшення надмiрного попиту на товар чи послугу, який ви ник унаслiдок перевищення попиту над рiвнем виробничих можливостей, товарних ресурсiв
6. Фiрма, що здiйснює переважно iмпортнi операцiї i виступає як торговець за договором на пiдставi угоди про право на продаж. Д. придбаває й реалiзовує товари вiд свого iменi i за свiй рахунок та перебуває, як звичайно, у країнi-iмпортерi
11. Взаємозв’язаний комплекс дiй, якi здiйснює фiрма для досягнення своїх цiлей з урахуванням власного ресурсного потенцiалу, а також факторiв i обмежень зовнiшньо середовища
13. Доповнення iснуючих номенклатурних груп продукцiї (продуктових лiнiй) новими позицiями
19. Комплекс заходiв i прийомiв, за допомогою яких у свiдомостi цiльових споживачiв даний товар займає по вiдношенню до конкуруючих товарахПохожие категории кроссвордов

1.
Ситуацiйний менеджмент (укр.)
2.
Менеджмент якостi (укр.)
3.
Менеджмент персоналу (укр.)
4.
Податковий менеджмент (укр.)
5.
Фiнансовий менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Маркетинговий менеджмент (укр.)
2.
По предмету Регiональна економiка (укр.) - Iнвестицiйний менеджмент (укр.)
3.
По менеджменту - Практичний менеджмент (укр.)
4.
По менеджменту - Адмiнiстративний менеджмент (укр.)
5.
По менеджменту - Рекламний менеджмент (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы